- ( -

(Có đối tượng)

- A -

Ẩn hiện cột

Ẩn/Hiện mẫu chứng từ

- B -

Bàn làm việc

Bảng cân đối quyết toán ngân sách xã

Bảng cân đối quyết toán ngân sách xã (Đặc thù Nam Định)

Bảng cân đối tài khoản

Bảng đối chiếu dự toán KPNG tại kho bạc nhà nước; Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng kinh phí ngân sách tại KBNN

Bảng đối chiếu thu nộp tại kho bạc (Đặc thù pleiku)

Bảng kê chứng từ

Bảng kê chứng từ (PTC Quận 4)

Bảng kê chứng từ thực chi

IconBa?ng kê chu´ng tu` thu?c chi
IconBa?ng kê chu´ng tu` thu?c chi

Bảng kê ghi thu – ghi chi

Bảng kê ghi thu ghi chi

Bảng kê thanh toán tạm ứng

IconBa?ng kê thanh toán ta?m u´ng
IconBa?ng kê thanh toán ta?m u´ng

Bảng lương

Bảng tổng hợp biên lai thu tiền

IconBa?ng tô?ng ho?p biên lai thu tiê`n
IconBa?ng tô?ng ho?p biên lai thu tiê`n

Bảng tổng hợp cân đối tài khoản; Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế; Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế; Bảng tổng hợp cân đối quyết toán ngân sách xã; Báo cáo tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã theo mục lục NSNN; Báo cáo tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã theo mục lục NSNN; Báo cáo tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế; Báo cáo tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế; Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động tài chính khác của xã

Bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp; Bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp (mẫu đặc thù Trà Vinh)

Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN

IconTham sô´ in Ba?ng xác nhâ?n sô´ du tài khoa?n tiê`n gu?i ta?i KBNN
IconTham sô´ in Ba?ng xác nhâ?n sô´ du tài khoa?n tiê`n gu?i ta?i KBNN

Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN (Đặc thù HCM); Tham số in Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN (Đặc thù Thanh Oai); Tham số in Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN (Đặc thù Triệu Phong)

Báo cáo

IconBáo cáo
IconBáo cáo

Báo cáo nhanh

Báo cáo quyết toán chi ngân sách xã theo mục lục NSNN (in chi tiết nguồn)

Báo cáo quyết toán thu ngân sách xã theo mục lục NSNN, Báo cáo quyết toán chi ngân sách xã theo mục lục NSNN

Báo cáo tổng hợp công nợ

Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã (Đặc thù Nam Trực); Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế (B02b-X) (Đặc thù Kon Tum); Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế (Ninh Thuận); Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế (Quận 6)

Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế

Báo cáo tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế (nhóm Báo cáo tài chính); Báo cáo tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế (nhóm Báo cáo tài chính)

Báo cáo tổng hợp sử dụng kinh phí ngân sách (Đặc thù Gia Lai)

Báo cáo tổng hợp thu NSNN trên địa bàn phường năm (Đặc thù Kon Tum)

Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã (Đặc thù Nam Trực); Báo cáo tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế (Đặc thù Nam Định); Báo cáo tổng hợp quyết toán chi QLNN, Đảng, Đoàn thể (Đặc thù Nam Định)

Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế; Báo cáo tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế; Báo cáo tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế

Bảo trì dữ liệu

Biên bản kiểm kê TSCĐ

Biểu cân đối tổng hợp dự toán (hoặc quyết toán) ngân sách xã, phường, thị trấn

Biểu công khai việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Biểu tính thuế thu nhập

Bổ sung dự toán chi theo MLNS

IconBô? sung du? toán chi theo MLNS
IconBô? sung du? toán chi theo MLNS

Bổ sung dự toán chi theo NDKT

IconBô? sung du? toán chi theo NDKT
IconBô? sung du? toán chi theo NDKT

Bổ sung dự toán thu theo MLNS

IconBô? sung du? toán thu theo MLNS
IconBô? sung du? toán thu theo MLNS

Bổ sung dự toán thu theo NDKT

IconBô? sung du? toán thu theo NDKT
IconBô? sung du? toán thu theo NDKT

- C -

Các chức năng trên thanh công cụ

Các tiện ích trong phần mềm

Cán bộ

Cập nhật thông tư số 162/2014/TT-BTC

Cất tệp báo cáo

Cất tệp nhật ký

Công cụ dụng cụ

Công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo dự toán

Công khai quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác

Chế độ đăng nhập một người dùng

IconChê´ dô? dang nhâ?p mô?t nguo`i dùng
IconChê´ dô? dang nhâ?p nhiê`u nguo`i dùng

Chế độ tạo và đăng nhập dữ liệu

Chọn bảng lương

Chọn biên lai thu tiền

Chọn chứng từ ghi sổ

Chọn chứng từ in theo lô

Chọn Loại đối tượng

Chuyển đổi Chương

Chuyển đổi dữ liệu lên MISA Bamboo 2015 - TH 1 người dùng

IconTruo`ng ho?p mô?t nguo`i dùng_2
IconTruo`ng ho?p mô?t nguo`i dùng

Chuyển đổi dữ liệu lên MISA Bamboo 2015 - TH nhiều người dùng

IconTruo`ng ho?p nhiê`u nguo`i dùng_2
IconTruo`ng ho?p nhiê`u nguo`i dùng

Chuyển đổi dữ liệu vào MISA Bamboo.NET 2008

IconChuyê?n dô?i du~ liê?u lên MISA Bamboo.NET 2015_2
IconChuyê?n dô?i du~ liê?u lên MISA Bamboo.NET 2015

Chuyển khoản kho bạc

IconChuyê?n khoa?n kho ba?c
IconChuyê?n khoa?n kho ba?c

Chuyển tài khoản hạch toán

Chứng từ ghi sổ

IconChu´ng tu` ghi sô?
IconChu´ng tu` ghi sô?

Chứng từ nghiệp vụ khác

IconChu´ng tu` nghiê?p vu? khác
IconNhân bản
IconChu´ng tu` nghiê?p vu? khác

Chương

Chương trình mục tiêu

- D -

Danh sách báo cáo

Danh sách Chi tiền gửi

Danh sách Chuyển tiền nội bộ

Danh sách chứng từ không thực hiện được ghi sổ/bỏ ghi sổ

Danh sách đối tượng

Danh sách Nhóm tài khoản

Drill down

Dự toán (hoặc quyết toán) thu ngân sách xã, phường, thị trấn; Dự toán (hoặc quyết toán) chi ngân sách xã, phường, thị trấn

Dự toán chi theo MLNS năm ...

Dự toán chi theo NDKT

IconDu? toán chi theo nô?i dung kinh tê´
IconDu? toán chi theo nô?i dung kinh tê´

Dự toán thu đầu năm theo NDKT

Dự toán thu theo mục lục ngân sách

Dự toán thu theo NDKT năm ...

Đặt hàng và đăng ký sử dụng

Đề nghị cam kết chi

IconĐề nghị cam kết chi _2
IconĐề nghị cam kết chi 

Điều chỉnh cam kết chi

IconĐiều chỉnh cam kết chi_2
IconĐiều chỉnh cam kết chi

Điều chỉnh dự toán

IconĐiê`u chi?nh du? toán
IconĐiê`u chi?nh du? toán

Điều chỉnh dự toán chi theo MLNS

IconĐiê`u chi?nh du? toán chi theo MLNS
IconĐiê`u chi?nh du? toán chi theo MLNS

Điều chỉnh dự toán chi theo NDKT

Điểu chỉnh dự toán chi theo NDKT

Điều chỉnh dự toán thu

Điều chỉnh dự toán thu theo MLNS

IconĐiê`u chi?nh du? toán thu theo MLNS
IconĐiê`u chi?nh du? toán thu theo MLNS

Điều chỉnh dự toán thu theo NDKT

Điều chỉnh kinh phí chi

Điều chỉnh kinh phí thu

IconĐiê`u chi?nh kinh phí thu
IconĐiê`u chi?nh kinh phí thu

Điều chỉnh TSCĐ

IconĐiê`u chi?nh TSCĐ
IconĐiê`u chi?nh TSCĐ

Định dạng số

Định khoản tự động

Đóng dữ liệu kế toán

Đổi mật khẩu

Đơn vị trực thuộc

- G -

Ghi giảm TSCĐ

IconGhi gia?m TSCĐ
IconGhi gia?m TSCĐ

Ghi sổ - Bỏ ghi sổ theo lô

Ghi tăng TSCĐ

IconGhi tang TSCĐ
IconGhi tang TSCĐ

Gộp chi tiêu

Gộp chỉ tiêu

Giới thiệu

Giới thiệu phần mềm MISA Bamboo.NET 2008

- H -

H?y d? toán

IconHu?y du? toa´n
IconHu?y du? toa´n

Hạch toán chi phí lương

IconHa?ch toán chi phí luong
IconHa?ch toán chi phí luong

Hao mòn TSCĐ

Hệ thống tài khoản

Hoạt động tài chính

Hướng dẫn đọc HDSD

- I -

In báo cáo

In Chương trình mục tiêu

In Tài khoản

- K -

Kế hoạch và kết quả thực hiện cac hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn

Kết thúc

Kiểm tra công thức trùng

IconKiê?m tra công thu´c trùng
IconKiê?m tra công thu´c trùng

Khấu hao TSCĐ

Kho

Khoá sổ/Bỏ khoá sổ kỳ kế toán

Khoản chi xã

Khởi động MISA Bamboo.NET 2008

- L -

Lập bảng lương

Lập công thức chỉ tiêu

IconLâ?p công thu´c chi? tiêu
IconLâ?p công thu´c chi? tiêu

Lập công thức tính lương

Lập dự toán chi theo MLNS

Lập dự toán thu theo MLNS

Loại đối tượng

Loại hoạt động tài chính

Loại khoản

Loại tài khoản Kho bạc

Loại tài sản cố định

Loại vật tư/CCDC

Lọc dữ liệu

- M -

Mã cấp ngân sách

Mã thống kê

Màn hình báo cáo chi tiết

Màn hình chọn chứng từ

IconMàn hi`nh Cho?n chu´ng tu`
IconMàn hi`nh Cho?n chu´ng tu`
IconMàn hi`nh Cho?n chu´ng tu`

Mẫu dự toán chi theo NDKT

Mẫu dự toán thu theo NDKT

Menu Danh mục

Menu Tệp

Menu Trợ giúp

Mở dữ liệu kế toán

IconMo? du~ liê?u kê´ toán
IconMo? du~ liê?u kê´ toán
IconMo? DLKT

Mở tệp báo cáo

Mở tệp nhật ký

Mục lục ngân sách

Mục/Tiểu mục chi

Mục/Tiểu mục thu

- N -

Nội dung trợ giúp

Ngạch lương

Ngày hạch toán

Ngầm định

Nguồn kinh phí

Người ký

Nh?p mua b?ng ti?n m?t

Nhân bản

IconNhân ba?n
IconNhân ba?n
IconNhân ba?n
IconNhân ba?n
IconNhân ba?n
IconNhân ba?n
IconNhân ba?n
IconNhân ba?n
IconNhân ba?n
IconNhân ba?n
IconNhân ba?n

Nhận dự toán

Nhận dự toán đầu năm

Nhập khác

Nhập khẩu bảng lương

Nhập khẩu báo cáo tài chính

Nhập khẩu danh sách đối tượng

Nhập khẩu dữ liệu

Nhập khẩu Tiết

Nhập khẩu từ chương trình Kế toán xã

Nhập mua bằng tiền gửi

Nhập năm tính khấu hao

Nhập số dư ban đầu

Nhật ký - Sổ cái

Nhật ký truy cập

Nhóm mục

- P -

Phân hệ Dự toán ngân sách

Phân hệ Lương

Phân hệ Nghiệp vụ khác

Phân hệ Tài sản cố định

Phân hệ Tiền gửi

Phân hệ Vật tư, Công cụ dụng cụ

Phiếu chi

Phiếu chi tiền

Phiếu chi tiền gửi

Phiếu chuyển tiền nội bộ

Phiếu ghi giảm CCDC

IconPhiê´u ghi gia?m CCDC
IconPhiê´u ghi gia?m CCDC

Phiếu ghi tăng CCDC

IconPhiê´u ghi tang CCDC
IconPhiê´u ghi tang CCDC

Phiếu kết chuyển tài khoản

IconPhiê´u kê´t chuyê?n tài khoa?n
IconPhiê´u kê´t chuyê?n tài khoa?n

Phiếu nộp tiền kho bạc

IconĐiê`u chi?nh kinh phí chi
IconPhiê´u nô?p tiê`n kho ba?c
IconPhiê´u nô?p tiê`n kho ba?c

Phiếu nhập kho

Phiếu rút tiền kho bạc

IconPhiê´u rút tiê`n kho ba?c
IconPhiê´u rút tiê`n kho ba?c

Phiếu thu

Phiếu thu tiền

Phiếu xuất kho

IconPhiê´u xuâ´t kho
IconPhiê´u xuâ´t kho

Phòng ban

Phục hồi dữ liệu

- Q -

Quản lý người dùng

Quỹ tiền

- S -

Sao lưu dữ liệu

Sắp xếp

Sắp xếp chỉ tiêu

Sắp xếp lại số chứng từ

Sinh chứng từ thanh toán bảo hiểm

Sinh chứng từ thanh toán thuế thu nhập cá nhân

Sổ cái; Báo cáo số dư theo C-L-K-M; Tổng hợp phát sinh theo tài khoản đối ứng

Sổ chi tiết vật liệu; Sổ kho; Báo cáo tồn kho

Số dư TK khác

Số dư TK theo dõi chi tiết theo Hoạt động tài chính

Số dư TK theo dõi chi tiết theo Hoạt động tài chính và đối tượng

Số dư TK theo dõi chi tiết theo Mục lục ngân sách

Số dư TK theo dõi chi tiết theo Quỹ tiền

Số dư TK theo dõi chi tiết theo Tài sản cố định

Số dư TK theo dõi chi tiết theo Vật tư

Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt (Gio Linh)

Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt (mẫu ngang); Báo cáo số dư các chi tiết (PTC Quận 4); Bảng đối chiếu hoạt động thu (Phú Hòa)

Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt; Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt

Sổ phải thu; Sổ phải thu (Hà Nội); Sổ phải trả; Sổ phải trả (Hà Nội)

Sổ quỹ tiền mặt

Sổ tài sản cố định (in 1 năm)

Sổ tài sản cố định (in 3 năm)

Sổ tài sản cố định (mẫu Phòng ban); Sổ tài sản cố định (mẫu Điện Biên)

Sổ tiền gửi kho bạc

Sổ tiền gửi kho bạc (Quận 4)

Sổ theo dõi các khoản đóng góp của dân

Sổ theo dõi các khoản tạm ứng kho bạc

Sổ theo dõi các khoản thu hộ, chi hộ; Sổ theo dõi các khoản thu hộ; Sổ theo dõi các khoản chi hộ

Sổ theo dõi các quỹ công chuyên dùng của xã; Sổ theo dõi các quỹ công chuyên dùng của xã (in năm)

Sổ theo dõi công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng; Báo cáo tình hình tăng giảm công cụ, dụng cụ

Sổ theo dõi thu, chi các hoạt động tài chính khác

Sổ thu ngân sách xã (In theo tiết); Sổ thu ngân sách xã (mẫu dọc); Sổ theo dõi thu ngân sách xã chưa qua kho bạc (Ninh Thuận); Sổ chi ngân sách xã; Sổ chi ngân sách xã (In theo tiết); Sổ theo dõi thu ngân sách xã chưa qua kho bạc; Sổ theo dõi thu ngân sách xã đã qua kho bạc

Sổ thu ngân sách xã (mẫu dọc); Sổ chi ngân sách xã

Sổ thu ngân sách xã (mẫu ngang); Sổ theo dõi chi ngân sách xã chưa qua kho bạc (cộng MLNS); Sổ theo dõi chi ngân sách xã đã qua kho bạc

Sử dụng Loại khoản

Sửa Biểu tính thuế thu nhập

Sửa Cán bộ

Sửa Công cụ dụng cụ

Sửa chi tiêu

Sửa chỉ tiêu thu

Sửa Chương

Sửa Chương trình mục tiêu

Sửa Định khoản

Sửa Đối tượng

Sửa Đơn vị trực thuộc

Sửa Hoạt động tài chính

Sửa Kho

Sửa Khoản chi xã

Sửa Loại đối tượng

Sửa Loại hoạt động tài chính

Sửa Loại khoản

Sửa Loại tài khoản Kho bạc

Sửa Loại tài sản cố định

Sửa Loại vật tư/CCDC

Sửa mã cấp ngân sách

Sửa Mã thống kê

Sửa mẫu

Sửa mẫu bảng lương

Sửa mẫu báo cáo

Sửa Mục/Tiểu mục chi

Sửa Mục/Tiểu mục thu

Sửa Ngạch lương

Sửa Nguồn kinh phí

Sửa Người dùng

Sửa Nhóm mục

Sửa nhóm tài khoản

Sửa Phòng ban

Sửa Quỹ tiền

Sửa Tài khoản

Sửa Tài khoản kết chuyển

Sửa Tài khoản Kho bạc

Sửa Tài khoản ngầm định

Sửa Tài sản cố định

Sửa Tiết

Sửa Tính chất nguồn kinh phí

Sửa Thôn xóm

Sửa Vật tư

- T -

Tài khoản kết chuyển

Tài khoản Kho bạc

Tài khoản ngầm định

Tài sản cố định

Tạo bảng lương mới

Tạo dữ liệu kế toán mới

Tạo dữ liệu kế toán mới một người dùng

Tạo dữ liệu kế toán mới trong MISA Bamboo.NET 2008

IconTa?o du~ liê?u kê´ toán mo´i_2
IconTa?o du~ liê?u kê´ toán mo´i

Tạo dữ liệu kế toán nhiều người dùng

Tạo mẫu dự toán thu, chi theo NDKT

IconDanh sách mâ~u du? toán thu, chi theo NDKT
IconDanh sách mâ~u du? toán thu, chi theo NDKT

Tiền mặt

Tiết

Tìm kiếm

Tìm nhanh Chương

Tìm nhanh Danh mục

Tìm nhanh Đối tượng

Tìm nhanh Hoạt động tài chính

Tìm nhanh Loại khoản

Tìm nhanh Mục/Tiểu mục

Tìm nhanh Vật tư, CCDC

Tính chất nguồn kinh phí

Tổng hợp chứng từ cùng loại

IconTô?ng ho?p chu´ng tu` cùng loa?i
IconTô?ng ho?p chu´ng tu` cùng loa?i

Tổng hợp thuyết minh báo cáo tài chính

Tuỳ chọn

Tùy chọn chung

Tùy chọn khác

Tự động cập nhật

Tham số in Sổ thu ngân sách xã (TT146), Sổ chi ngân sách xã (TT146)

Thanh toán thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm

Thêm mới Biểu tính thuế thu nhập

Thêm mới Cán bộ

Thêm mới Công cụ dụng cụ

Thêm mới chỉ tiêu

Thêm mới chỉ tiêu thiết lập sẵn

Thêm mới chỉ tiểu thiết lập sẵn

Thêm mới chỉ tiêu thu

Thêm mới chương

Thêm mới Chương trình mục tiêu

Thêm mới Đề nghị cam kết chi

IconThêm mới đề nghị cam kết chi_2
IconThêm mới đề nghị cam kết chi

Thêm mới Định khoản

Thêm mới Đối tượng

Thêm mới Đơn vị trực thuộc

Thêm mới Hoạt động tài chính

Thêm mới Kho

Thêm mới Khoản chi xã

Thêm mới Loại đối tượng

Thêm mới Loại hoạt động tài chính

Thêm mới Loại khoản

Thêm mới Loại tài khoản Kho bạc

Thêm mới Loại tài sản cố định

Thêm mới Loại vật tư/CCDC

Thêm mới Mã thống kê

Thêm mới Mục/Tiểu mục chi

Thêm mới Mục/Tiểu mục thu

Thêm mới Ngạch lương

Thêm mới nguồn kinh phí

Thêm mới Người dùng

Thêm mới Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi

IconThêm mới Phiếu điều chỉnh số liệu Cam kết chi_2
IconThêm mới Dự toán giữ lại_2
IconThêm mới Phiếu điều chỉnh số liệu Cam kết chi
IconThêm mới Dự toán giữ lại

Thêm mới Phòng ban

Thêm mới Quỹ tiền

Thêm mới tài khoản

Thêm mới Tài khoản kết chuyển

Thêm mới Tài khoản Kho bạc

Thêm mới Tài sản cố định

Thêm mới Tiết

Thêm mới tính chất nguồn kinh phí

Thêm mới Thôn xóm

Thêm mới Vật tư

Thiết lập máy in

Thôn xóm

Thông tin dữ liệu

Thông tin đơn vị

Thông tin liên hệ

Thông tin trả lương

Thuyết minh báo cáo tài chính

Trả lương cán bộ

- V -

Vật tư

- W -

Website MISA

- X -

Xem Nhật ký

Xoá Biểu tính thuế thu nhập

Xoá Cán bộ

Xoá Công cụ dụng cụ

Xóa Chương

Xóa Chương trình mục tiêu

Xoá Định khoản

Xoá Đối tượng

Xoá Đơn vị trực thuộc

Xoá Hoạt động tài chính

Xoá Kho

Xoá Khoản chi xã

Xoá Loại đối tượng

Xoá Loại hoạt động tài chính

Xoá Loại khoản

Xoá Loại tài khoản Kho bạc

Xoá Loại tài sản cố định

Xoá Loại vật tư/CCDC

Xoá Mã thống kê

Xoá Mục/Tiểu mục chi

Xoá Mục/Tiểu mục thu

Xoá Ngạch lương

Xoá Nguồn kinh phí

IconXoá Tính châ´t nguô`n kinh phí
IconXoá Nguô`n kinh phí

Xoá Người dùng

Xoá nhật ký truy cập

Xoá Phòng ban

Xoá Quỹ

Xóa Tài khoản

Xoá Tài khoản kết chuyển

Xoá Tài khoản Kho bạc

Xoá Tài sản cố định

Xóa Tiết

Xoá Thôn xóm

Xoá Vật tư

Xuất khẩu bảng lương

Xuất khẩu bảng lương ra Excel

Xuất khẩu báo cáo

Xuất khẩu báo cáo tài chính

Xuất khẩu dữ liệu

Xuất khẩu ra chương trình QLNS

Xuất khẩu ra chương trình STC Hải Dương

Xuất khẩu Tiết