Nhóm tài khoản

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Nhóm tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Danh mục Nhóm tài khoản thiết lập sẵn các nhóm tài khoản được sử dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp Xã, Phường.

Cách thao tác

-       Vào menu Danh mục\Nhóm tài khoản, xuất hiện màn hình Nhóm tài khoản gồm 03 cột sau:

      Mã nhóm: Hiển thị thông tin về mã nhóm tài khoản.

      Tên nhóm tài khoản: Hiển thị tên của nhóm tài khoản.

      Tính chất: Hiển thị thông tin về tính chất của nhóm tài khoản là Dư nợ, Dư có hay Lưỡng tính.

image223

Tại màn hình Nhóm tài khoản, NSD có thể thực hiện các chức năng: Sửa Nhóm tài khoản, Nạp, và In.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC