Tùy chọn khác

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Tuỳ chọn >

Tùy chọn khác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Nội dung

Cho phép thiết lập các thông tin tùy chọn khác trong hệ thống.

Cách thao tác

-       Vào menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Tùy chọn khác, xuất hiện hộp hội thoại:

1                        

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Sao lưu

Tùy chọn sao lưu của hệ thống

Tự động sao lưu khi kết thúc chương trình

Hệ thống tự động tiến hành sao lưu khi đóng dữ liệu kế toán

Không tự động sao lưu

Hệ thống không tự động sao lưu khi đóng dữ liệu kế toán

Thư mục sao lưu

Đường dẫn tới thư mục chứa file sao lưu

Mở rộng giao diện nhập liệu

Tùy chọn mở rộng giao diện nhập liệu chứng từ

Mở rộng giao diện nhập liệu chứng từ

Cho phép tùy chọn mở rộng hoặc không mở rộng giao diện nhập liệu chứng từ

Nhận dự toán

Tùy chọn Nhận dự toán (qua TK 008) đến Nhóm mục chi hoặc Mục

Lập dự toán thu theo MLNS

Cho phép lập dự toán thu theo mục lục ngân sách (nếu NSD bỏ tích tại mục này thì tại Thanh tác nghiệp phân hệ Dự toán ngân sách, menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách, màn hình quy trình phân hệ Dự toán ngân sách không còn các chức năng Lập dự toán thu theo MLNS, Điều chỉnh dự toán thu theo MLNS, Bổ sung dự toán thu theo MLNS

Lập dự toán chi theo MLNS

Cho phép lập dự toán chi theo mục lục ngân sách (nếu NSD bỏ tích tại mục này thì tại Thanh tác nghiệp phân hệ Dự toán ngân sách, menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách, màn hình quy trình phân hệ Dự toán ngân sách không còn các chức năng Lập dự toán chi theo MLNS, Điều chỉnh dự toán chi theo MLNS, Bổ sung dự toán chi theo MLNS)

Nhập dự toán thu theo MLNS đến

Tùy chọn nhập dự toán thu chi tiết tới Nguồn, tới Chương, tới Loại khoản, tới Mục, tới Tiểu mục, tới Tiết

Nhập dự toán chi theo MLNS đến

Tùy chọn nhập dự toán chi chi tiết tới Nguồn, tới Chương, tới Loại khoản, tới Nhóm mục chi, tới Mục, tới Tiểu mục, tới Tiết

Trợ giúp

Tìm đến HELP để xem hướng dẫn

Đồng ý

Đồng ý với các thiết lập Tùy chọn

Hủy bỏ

Bỏ thao tác thực hiện

-       Thiết lập các thông tin tùy chọn khác theo yêu cầu của đơn vị.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lưu thay đổi và đóng hộp hội thoại.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC