Nhập số dư ban đầu

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ >

Nhập số dư ban đầu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép nhập số dư ban đầu cho các tài khoản.

Cách thao tác

-       Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, xuất hiện màn hình sau:

image669

Xem thêm

Số dư TK theo dõi chi tiết theo Quỹ tiền

Số dư TK theo dõi chi tiết theo Vật tư

Số dư TK theo dõi chi tiết theo Tài sản cố định

Số dư TK theo dõi chi tiết theo Hoạt động tài chính và Đối tượng

Số dư TK theo dõi chi tiết theo Hoạt động tài chính

Số dư TK theo dõi chi tiết theo Mục lục ngân sách

Số dư TK khác

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC