Gộp chỉ tiêu

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Dự toán ngân sách > Dự toán thu > Danh sách mẫu dự toán thu, chi theo NDKT >

Gộp chỉ tiêu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Nội dung

Cho phép đơn vị cấp trên gộp nhiều chỉ tiêu thu theo nội dung kinh tế của đơn vị cấp dưới thành một chỉ tiêu tổng hợp.

Quy trình thực hiện

-       Tại màn hình Mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế, kích chọn nút <<Gộp chỉ tiêu>>, xuất  hiện hộp thoại:

image391

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Đơn vị báo cáo

Đơn vị báo cáo cấp dưới có chỉ tiêu cần gộp

Mã chỉ tiêu

Mã của chi tiêu cần gộp

Tên chỉ tiêu

Tên của chỉ tiêu cần  gộp

Đồng ý

Đồng ý gộp chỉ tiêu

Hủy bỏ

Hủy bỏ việc gộp chỉ tiêu

-       Tích chọn các chi tiêu cần gộp

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để gộp chỉ tiêu.

8 Thu gọn

Nội dung

Cho phép chỉ hiển thị các chỉ tiêu tổng hợp trên mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế.

Quy trình thực hiện

-       Tại màn hình Mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế, kích chọn nút <<Thu gọn>>, hệ thống sẽ chỉ hiển thị mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế chỉ với chỉ tiêu tổng hợp.

image392

8 Mở rộng

Nội dung

Cho phép chỉ hiển thị các tất cả các chỉ tiêu trên mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế.

Quy trình thực hiện

-       Tại màn hình Mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế, kích chọn nút <<Mở rộng>>.

8 In

Nội dung

Cho phép in mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế và danh sách công thức đã thiết lập cho mẫu dự toán.

Quy trình thực hiện

      In mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế

-       Tại màn hình Mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế, kích chọn nút image357, chọn In mẫu dự toán:

image393

Nếu NSD muốn hiển thị thông tin GPSD trên mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế, vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Báo cáo, tích chọn In giấy phép sử dụng trên các mẫu dự toán.

      In danh sách công thức

-       Tại màn hình Mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế, kích chọn nút image357, chọn In danh sách công thức:

image394

8 Nạp

-       Để làm tươi dữ liệu về mẫu dự toán thu theo NDKT, nhấn nút “Nạp” trên thanh công cụ

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC