Biểu tính thuế thu nhập

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Lương cán bộ >

Biểu tính thuế thu nhập

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

MISA Bamboo.NET 2015 thiết lập sẵn biểu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của nhà nước. Tuy nhiên, NSD có thể thêm mới, sửa đổi biểu tính thuế thu nhập này nếu có sự thay đổi quy định trong tương lai.

Cách thao tác

-       Vào menu Danh mục\Lương cán bộ\Biểu tính thuế thu nhập xuất hiện màn hình biểu tính thuế thu nhập gồm 6 cột sau:

      Loại thuế thu nhập: Loại thuế thu nhập cá nhân.

      Tên thuế thu nhập: Tên của thuế thu nhập cá nhân.

      Thu nhập từ: Số tiền bắt đầu tính thuế thu nhập ở một mức thuế suất xác định.

      Thu nhập đến: Số tiền kết thúc tính thuế thu nhập ở một mức thuế suất xác định.

      Thuế suất: Mức thuế suất áp dụng.

      Ngừng theo dõi: Cho biết biểu tính thuế thu nhập đang được sử dụng hay đã bị ngừng theo dõi.

image296

Tại màn hình danh sách Biểu tính thuế thu nhập, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm mới Biểu tính thuế thu nhập, Sửa Biểu tính thuế thu nhập , Xóa Biểu tính thuế thu nhập, In, Nạp.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC