Chọn biên lai thu tiền

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tổng hợp > Bảng tổng hợp biên lai thu tiền >

Chọn biên lai thu tiền

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép chọn biên lai thu tiền vào Bảng tổng hợp biên lai thu tiền.

Cách thao tác

-       Tại Bảng tổng hợp biên lai thu tiền, nhấn nút <<Chọn>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image668

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Ngày bắt đầu

Chọn biên lai bắt đầu từ ngày…

Ngày kết thúc

Chọn biên lai đến hết ngày…

Tìm

Tìm theo điều kiện đã chọn

Chọn tất/Bỏ tất

Chọn tất hoặc bỏ tất biên lai hiển thị trong danh sách

Đồng ý

Thực hiện thao tác chọn biên lai vào bảng tổng hợp

Hủy bỏ

Không thực hiện thao tác chọn biên lai

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Chọn điều kiện tìm kiếm thích hợp.

-       Nhấn nút <<Tìm>> để tìm kiếm biên lai. Các biên lai được tìm thấy sẽ xuất hiện trong danh sách.

-       Chọn biên lai cần tổng hợp trong danh sách.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để chọn biên lai vào bảng tổng hợp.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC