Màn hình Chọn chứng từ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Dự toán ngân sách > Dự toán thu > Điều chỉnh dự toán thu theo NDKT >

Màn hình Chọn chứng từ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

image402

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Ngày chứng từ

Ngày chứng từ của chứng từ Điều chỉnh dự toán thu theo MLNS

Số chứng từ

Số chứng từ của chứng từ Điều chỉnh dự toán thu theo MLNS

Diễn giải

Diễn giải của chứng từ Điều chỉnh dự toán thu theo MLNS

Trợ giúp

Hiển thị HELP hướng dẫn

Chọn

Đồng ý chọn chứng từ Điều chỉnh dự toán thu theo MLNS làm căn cứ để tính số liệu

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác chọn chứng từ

-       Chọn chứng từ Điều chỉnh dự toán theo mục lục ngân sách, nhấn nút <<Chọn>>.

-       Hệ thống sẽ dựa vào chứng từ Điều chỉnh dự toán thu theo nội dung kinh tế đã lập để tính ra số điều chỉnh dự toán thu theo nội dung kinh tế, chi tiết theo từng chỉ tiêu.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC