Tham số in Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt; Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt (Có đối tượng)

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt; Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt (Có đối tượng)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt; Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt (Có đối tượng).

Cách thao tác

-       Tại màn hình Báo cáo, NSD chọn mục Tiền mặt, tiền gửi\Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt hoặc Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt (Có đối tượng).

-       Sau khi chọn báo cáo cần xem, NSD nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image165

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cần xem. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời,…

Từ

Xem báo cáo từ ngày

Đến

Xem báo cáo đến ngày

Tài khoản

Tài khoản tiền mặt cần xem hoặc in báo cáo

Tên quỹ tiền

Chọn quỹ tiền để xem hoặc in báo cáo

Trợ giúp

Tìm đến HELP để xem hướng dẫn

Đồng ý

Cho phép xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

Tổng hợp

Cho phép chọn in tổng hợp số liệu tất cả các quỹ tiền

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image139 ở ổ Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in. NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn nút chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: Khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image139 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Chọn Tài khoản: NSD nhấn nút image139 ở ô Tài khoản, xuất hiện danh sách Tài khoản, kích chuột vào tài khoản cần hiển thị trên báo cáo.

-       Chọn Quỹ tiền cần xem hoặc in báo cáo bằng cách tích chọn vào ô vuông image163 tại cột Chọn tương ứng với từng Quỹ tiền cần xem hoặc in báo cáo.

-       Nếu muốn in số liệu tổng hợp các quỹ tiền NSD tích vào ô vuông image163 tại Tổng hợp.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC