Loại tài sản cố định

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Loại tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép NSD thiết lập và quản lý các nhóm loại tài sản cố định khác nhau theo Quyết định số 351-TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính để tiện cho công tác quản lý tài sản cố định của đơn vị.

Cách thao tác

-       Vào menu Danh mục\Loại tài sản cố định, xuất hiện màn hình Loại TSCĐ gồm 06 cột sau:

      Mã loại: Mã của loại TSCĐ.

      Tên loại: Tên loại TSCĐ.

      Diễn giải: Thông tin chi tiết về loại TSCĐ.

      Số năm sử dụng: Thông tin về số năm sử dụng của loại TSCĐ.

      Tỷ lệ khấu hao năm (%): Tỷ lệ khấu hao trên một năm đối với những TSCĐ thuộc loại TSCĐ hiện thời.

      Sử dụng: Cho biết loại TSCĐ có được tích chọn “Được sử dụng cho đơn vị” hay không.

image300

Tại màn hình Loại TSCĐ, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm mới Loại TSCĐ, Sửa Loại TSCĐ, Xoá Loại TSCĐ, Mở rộng, Thu gọn, Nạp, và In.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC