Bảng kê thanh toán tạm ứng

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Dự toán ngân sách > Bảng kê thanh toán tạm ứng >

Bảng kê thanh toán tạm ứng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Lập và in bảng kê thanh toán tạm ứng.

image482

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Số bảng kê

Số bảng kê thanh toán tạm ứng (bắt buộc nhập)

Ngày bảng kê

Ngày lập bảng kê

Nội dung

Nội dung bảng kê

KB duyệt

Xác định chứng từ đã được kho bạc duyệt hay chưa

Lệnh chi

Số lệnh chi

Số CT

Số chứng từ

Ngày CT

Ngày chứng từ

Số tiền

Số tiền của chứng từ phát sinh

TK Nợ

Tài khoản ghi Nợ của nghiệp vụ phát sinh

TK Có

Tài khoản ghi Có của nghiệp vụ phát sinh

Chương

Chương ngân sách của nghiệp vụ phát sinh

Nguồn

Nguồn kinh phí của nghiệp vụ phát sinh

Loại khoản

Loại khoản của nghiệp vụ phát sinh

Mục/Tiểu mục

Mục/Tiểu mục của nghiệp vụ phát sinh

Chọn tất/Bỏ tất

Chọn tất hoặc bỏ chọn tất các chứng từ

Chọn

Chọn chứng từ lên bảng kê

Loại bỏ

Loại bỏ dòng chứng từ trong danh sách

Cách thao tác

8 Thêm mới một Bảng kê thanh toán tạm ứng

-       Nhấn nút “Thêm” trên thanh công cụ để nhập bảng kê thanh toán tạm ứng mới. Trong trường hợp NSD vừa thực hiện chức năng “Thêm” ở màn hình chính thì sẽ không phải thực hiện thao tác này.

-       Nhập vào Số bảng kê, Nội dung bảng kê và chọn Ngày bảng kê.

-       Nhấn nút <<Chọn>> để chọn chứng từ chi tạm ứng vào bảng kê.

-       Tích chọn vào biểu tượng image483 ở cột KB duyệt đối với các chứng từ đã được kho bạc duyệt.

-       Nhấn nút “Cất” để lưu giữ thông tin về bảng kê thanh toán tạm ứng.

Sau khi hoàn tất thủ tục thanh toán tạm ứng, nút “Thanh toán” sẽ được thay thế bằng nút “Xem TT”, NSD có thể xem chứng từ kết chuyển bằng cách nhấn vào nút “Xem TT”.

8 Sửa Bảng kê thanh toán tạm ứng

-       Tại màn hình chứng từ Bảng kê thanh toán tạm ứng, nhấn nút “Xem TT” trên thanh công cụ.

-       Hiển thị hộp hội thoại Phiếu kết chuyển tài khoản, thực hiện thao tác bỏ ghi rồi xóa chứng từ này.

-       Sau khi xoá Phiếu kết chuyển tài khoản, tại màn hình chứng từ Bảng kê thanh toán tạm ứng, nhấn nút “Sửa” trên thanh công cụ.

-       Sửa các thông tin cần thiết trên bảng kê thanh toán tạm ứng.

-       Nhấn nút “Cất” để cất giữ thông tin vừa sửa.

8 Xoá Bảng kê thanh toán tạm ứng

-       Tại màn hình chứng từ Bảng kê thanh toán tạm ứng, nhấn nút “Xem TT” trên thanh công cụ.

-       Hiển thị hộp hội thoại Phiếu kết chuyển tài khoản, thực hiện thao tác bỏ ghi rồi xóa chứng từ này.

-       Sau khi xoá Phiếu kết chuyển tài khoản, tại màn hình chứng từ Bảng kê thanh toán tạm ứng, nhấn nút “Xoá” trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.

8 In

      In chứng từ hiện thời:

-       Nhấn nút “In”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + P, hoặc nhấn chuột vào mũi tên bên phải nút “In” rồi chọn In chứng từ hiện thời.

      In mở rộng:

-       Nhấn chuột vào mũi tên bên phải nút “In” xuất hiện hộp hội thoại sau:

image484

-       Chọn chứng từ cần in trong danh sách.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để in chứng từ vừa chọn.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC