Khoản chi xã

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Khoản chi xã

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

MISA Bamboo.NET 2015 cho phép NSD thiết lập chi tiết các khoản chi theo nội dung chi và theo yêu cầu quản lý của đơn vị.

Cách thao tác

-       Vào menu Danh mục\Khoản chi xã, xuất hiện màn hình Khoản chi xã gồm 02 cột sau:

      Khoản chi xã: Tên của khoản chi của xã.

      Diễn giải: Thông tin chi tiết về các khoản chi xã.

image311

Tại màn hình Khoản chi xã, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm mới Khoản chi xã, Sửa Khoản chi xã, Xoá Khoản chi xã, Nạp, và In.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC