Thêm mới đề nghị cam kết chi

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Dự toán ngân sách > Cam kết chi > Đề nghị cam kết chi >

Thêm mới đề nghị cam kết chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cách thực hiện

- NSD vào Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Cam kết chi\Đề nghị cam kết chi thực hiện thêm mới Đề nghị cam kết chi

R14-5

- NSD khai báo các thông tin cần thiết.

- NSD vào In để in giấy Đề nghị cam kết chi. Sau được kho bạc duyệt cam kết chi, kế toán thực hiện ghi số cam kết chi vào giấy Đề nghị cam kết chi và ghi sổ Đề nghị cam kết chi

- Chú ý: Chỉ khi nào Cam kết chi được ghi sổ thì Cam kết chi đó mới lên được sổ sách báo cáo.