Mục lục ngân sách

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Mục lục ngân sách

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

MISA Bamboo.NET 2015 thiết lập sẵn hệ thống mục lục ngân sách theo quy định của nhà nước bao gồm: Chương, Mã cấp ngân sách, Tính chất nguồn kinh phí, Nguồn kinh phí, Loại khoản, Nhóm mục, Mục/Tiểu mục thuMục/Tiểu mục chi. NSD có thể thêm mới, sửa, xóa các thông tin này cho phù hợp với tình hình quản lý của đơn vị.

Cách thao tác

-       Vào menu Danh mục\Mục lục ngân sách, xuất hiện danh sách các mục lục ngân sách như hình sau:

image238

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC