Điều chỉnh kinh phí thu

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tiền mặt > Điều chỉnh kinh phí thu >

Điều chỉnh kinh phí thu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép lập chứng từ điều chỉnh kinh phí thu.

Cách thao tác

8 Thêm

-       Nhấn nút “Thêm” trên thanh công cụ để nhập chứng từ mới. Trong trường hợp NSD vừa thực hiện chức năng “Thêm” ở màn hình chính thì sẽ không phải thực hiện thao tác này.

image503

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Nguồn

Chọn nguồn kinh phí điều chỉnh kinh phí thu

Mã KBNN

Nhập mã kho bạc nhà nước sử dụng để điều chỉnh kinh phí thu

Diễn giải

Nội dung của chứng từ điều chỉnh kinh phí thu

Ngày điều chỉnh

Ngày chứng từ điều chỉnh kinh phí thu

Số điều chỉnh

Số chứng từ điều chỉnh kinh phí thu

Mã quỹ

Chọn mã quỹ điều chỉnh kinh phí thu

Đã thu

Chi tiết mục lục ngân sách đã chi cần điều chỉnh

Chương

Chương thuộc chứng từ đã thu

Loại

Loại thuộc chứng từ đã thu

Khoản

Khoản thuộc chứng từ đã thu

Mục

Mục thuộc chứng từ đã thu

Tiểu mục

Tiểu mục thuộc chứng từ đã thu

Số tiền

Số tiền đã thu

Điều chỉnh

Chi tiết mục lục ngân sách muốn điều chinh

Chương

Chương muốn điều chỉnh sang

Loại

Loại muốn điều chỉnh sang

Khoản

Khoản muốn điều chỉnh sang

Mục

Mục muốn điều chỉnh sang

Tiểu mục

Tiểu mục muốn điều chỉnh sang

Số tiền

Nhập số tiền cần điều chỉnh

      Nhập thông tin tổng quát:

-       Chọn Nguồn kinh phí của chứng từ điều chỉnh bằng cách nhấn nút image454 ở cột Nguồn.

-       Nhập mã kho bạc nhà nước bằng cách nhập vào ô Mã KBNN.

-       Nhập Diễn giải của chứng từ và thông tin Ngày điều chỉnh, Số điều chỉnh.

      Nhập thông tin chi tiết:

-       Phần Đã thu: nhập chi tiết Chương, Loại, Khoản, Mục, Tiểu mục và Số tiền thuộc chứng từ đã thu.

-       Phần Điều chỉnh: nhập chi tiết Chương, Loại, Khoản, Mục, Tiểu mục và Số tiền muốn điều chỉnh sang.

-       Nhập số tiền của chứng từ điều chỉnh.

-       Sau đó nhấn nút <<Cất>>.

8 Sửa

-       Tại màn hình giao diện chứng từ Điều chỉnh kinh phí thu, kích chọn nút <<Sửa>>.

-       Thay đổi các thông tin cần thiết, sau đó nhấn nút <<Cất>> để lưu chứng từ.

8 In chứng từ Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách

-       Nhấn nút In trên thanh công cụ, chọn In mở rộng, chọn Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách.

image504

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC