Quản lý người dùng

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống >

Quản lý người dùng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Cho phép thiết lập và quản lý danh sách người dùng truy cập và thao tác với dữ liệu kế toán của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Hệ thống\Quản lý người dùng, xuất hiện màn hình Quản lý người dùng gồm 03 phần:

      Thanh tác nghiệp: Cho phép truy cập nhanh tới các chức năng của hệ thống, đồng thời hiển thị cơ cấu tổ chức của đơn vị. Tại cây cơ cấu tổ chức, NSD có thể thêm mới, sửa, xóa, chuyển tổ chức; và nạp, mở rộng, thu gọn nhanh cây tổ chức.

      Màn hình danh sách: Danh sách người dùng dữ liệu kế toán của đơn vị với các thông tin như: Họ và tên, Tên đăng nhập, Email, Mobile,… Tại đây, NSD có thể thực hiện các chức năng:.

      Các thông tin liên quan: Gồm 02 trang hiển thị thông tin về người dùng được chọn ở màn hình danh sách, bao gồm: Thông tin chung và Vai trò. Trang Thông tin chung hiển thị những thông tin cơ bản về người dùng. Trang Vai trò cho phép chọn hoặc loại bỏ vai trò cho người dùng dữ liệu kế toán của đơn vị.

R12-1

 

Tại màn hình Quản lý người dùng, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm mới Người dùng, Sửa Người dùng, Xoá Người dùng, NạpIn.

  Chỉ NSD có vai trò ADMIN mới có thể nhìn thấy và thực hiện các thao tác với phần Quản lý người dùng.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC