Tham số in Sổ phải thu; Sổ phải thu (Hà Nội); Sổ phải trả; Sổ phải trả (Hà Nội)

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in Sổ phải thu; Sổ phải thu (Hà Nội); Sổ phải trả; Sổ phải trả (Hà Nội)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Sổ phải thu; Sổ phải thu (Hà Nội); Sổ phải trả; Sổ phải trả (Hà Nội) .

Cách thao tác

-       Tại màn hình Báo cáo, NSD chọn mục Phải thu, phải trả\Sổ phải thu; Sổ phải thu (Hà Nội); Sổ phải trả; Sổ phải trả (Hà Nội).

-       Sau khi chọn báo cáo cần xem, NSD nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image173

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cần xem. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời,…

Từ

Xem báo cáo từ ngày

Đến

Xem báo cáo đến ngày

Tài khoản

Tài khoản tiền mặt cần xem hoặc in báo cáo

Đối tượng

Chọn đối tượng cần xem hoặc in báo cáo

Hoạt động

Chọn hoạt động tài chính cần xem hoặc in báo cáo

Trợ giúp

Tìm đến HELP để xem hướng dẫn

Đồng ý

Cho phép xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image139 ở ổ Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in. NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn nút chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: Khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image139 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Chọn Tài khoản: NSD nhấn nút image139 ở ô Tài khoản, xuất hiện danh sách Tài khoản, kích chuột vào tài khoản cần hiển thị trên báo cáo.

-       Chọn Đối tượng: NSD nhấn nút image139 ở ô Đối tượng, xuất hiện danh sách Đối tượng, kích chuột vào đối tượng cần hiển thị trên báo cáo.

-       Chọn Hoạt động: NSD nhấn nút image139 ở ô Hoạt động, xuất hiện danh sách Hoạt động tài chính, kích chuột vào hoạt động tài chính cần hiển thị trên báo cáo.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

NSD chỉ có thể chọn được Hoạt động trong trường hợp đã tích chọn các tài khoản 311, 331 chi tiết theo Hoạt động tại menu Danh mục\Hệ thống tài khoản

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC