Mở dữ liệu kế toán

Navigation:  Hướng dẫn cài đặt phần mềm > Chạy chương trình lần đầu >

Mở dữ liệu kế toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Hiện tại khi đăng nhập vào phần mềm MISA Bamboo.NET 2015, người dùng có thể mở dữ liệu kế toán từ 02 cách đăng nhập: Chế độ đăng nhập một người dùng và Chế độ đăng nhập nhiều người dùng.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC