Khoá sổ/Bỏ khoá sổ kỳ kế toán

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống >

Khoá sổ/Bỏ khoá sổ kỳ kế toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Khoá sổ cho phép NSD khoá sổ sau khi kết thúc kỳ kế toán. Sau khi khoá sổ, mọi chứng từ kể từ ngày khoá sổ trở về trước sẽ không thể sửa đổi, điều này tạo ra sự an toàn đối với dữ liệu kế toán của đơn vị.

Sau khi khoá sổ, nếu muốn sửa đổi một chứng từ có ngày chứng từ nhỏ hơn ngày khoá sổ, NSD cần thực hiện chức năng Bỏ khoá sổ.

Cách thao tác

Khoá sổ:

-       Vào menu Hệ thống\Khoá sổ/Bỏ khoá sổ kỳ kế toán, chọn trang Khoá sổ:

image699

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Ngày khoá sổ hiện thời

Thông tin về ngày khoá sổ hiện thời đối với dữ liệu kế toán

Chọn ngày khoá sổ mới

Chọn ngày khoá sổ mới cho dữ liệu kế toán

Thực hiện

Thực hiện việc khoá sổ

Kết quả

 

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

Kết thúc

Đóng hộp hội thoại

-       Chọn ngày khoá sổ mới.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để thực hiện việc khoá sổ.

Bỏ khoá sổ:

-       Vào menu Hệ thống\Khoá sổ/Bỏ khoá sổ kỳ kế toán, chọn trang Bỏ khoá sổ:

image700

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Ngày khoá sổ hiện thời

Thông tin về ngày khoá sổ hiện thời đối với dữ liệu kế toán

Đặt về ngày khoá sổ cũ

Chọn ngày khoá sổ cũ. Hệ thống sẽ bỏ khoá sổ đối với dữ liệu từ ngày khoá sổ cũ này cho đến hiện tại.

Thực hiện

Thực hiện việc bỏ khoá sổ

Kết quả

 

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

Kết thúc

Đóng hộp hội thoại

-       Chọn ngày khoá sổ cũ.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để thực hiện việc bỏ khoá sổ.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC