Ghi giảm TSCĐ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tài sản cố định > Ghi giảm TSCĐ >

Ghi giảm TSCĐ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Lập và in phiếu ghi giảm tài sản cố định khi phát sinh nghiệp vụ ghi giảm TSCĐ cho đơn vị sử dụng.

image562

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tài sản

Hiển thị thông tin về Tài sản cố định được chọn

Diễn giải

Nội dung của phiếu ghi giảm TSCĐ

Ngày HT

Ngày hạch toán (Ngày ghi sổ chứng từ)

Ngày CT

Ngày chứng từ (Ngày phát sinh chứng từ)

Số CT

Số chứng từ (Số phiếu Ghi giảm TSCĐ)

Thông tin khấu hao

Trang hiển thị thông tin khấu hao của TSCĐ, bao gồm các thông tin như: nguyên giá của TSCĐ, hao mòn luỹ kế, giá trị còn lại của TSCĐ, giá trị khấu hao mỗi năm,...

Thông tin khác

Trang hiển thị các thông tin khác liên quan đến TSCĐ, bao gồm các thông tin như: phòng ban sử dụng TSCĐ, TK nguyên giá TSCĐ, TK hao mòn TSCĐ, TK nguồn kinh phí hình thành TSCĐ,...

Diễn giải

Hiển thị nội dung khi NSD chọn TSCĐ cần ghi giảm

TK Nợ

Tài khoản ghi Nợ của nghiệp vụ phát sinh

TK Có

Tài khoản ghi Có của nghiệp vụ phát sinh

Số tiền

Số tiền của chứng từ phát sinh

Nguồn

Nguồn kinh phí của nghiệp vụ phát sinh

Chương

Chương ngân sách của nghiệp vụ phát sinh

Loại khoản

Loại khoản của nghiệp vụ phát sinh

Mục/Tiểu mục

Mục/Tiểu mục của nghiệp vụ phát sinh

Nghiệp vụ

Chọn nghiệp vụ tương ứng

Đối tượng

Đối tượng của phiếu ghi giảm TSCĐ

Hoạt động

Chọn hoạt động tương ứng

Quỹ tiền

Hiển thị thông tin về quỹ tiền

Khoản chi xã

Thông tin về khoản chi xã liên quan

Mã thống kê

Mã thống kê chứng từ

Cách thao tác

8 Thêm mới một phiếu Ghi giảm TSCĐ

-       Nhấn nút “Thêm” trên thanh công cụ để nhập chứng từ mới. Trong trường hợp NSD vừa thực hiện chức năng “Thêm” ở màn hình chính thì sẽ không phải thực hiện thao tác này.

      Nhập thông tin tổng quát:

-       Chọn thông tin về Tài sản cố định và Diễn giải của phiếu Ghi giảm TSCĐ. Trong trường hợp nghiệp vụ ghi giảm liên quan đến TSCĐ chưa được khai báo trong Danh mục\Tài sản cố định, NSD có thể thêm mới TSCĐ đó ngay trên giao diện bằng cách nhấn nút image467 ở ô chọn Tài sản.

-       Nhập các thông tin vào Ngày HT, Ngày CT và Số CT.

      Nhập thông tin chi tiết:

-       Khi NSD chọn Tài sản, chương trình sẽ tự động sinh bút toán ghi giảm giúp NSD không phải thao tác nhiều, NSD có thể cất giữ luôn chứng từ ghi giảm.

-       Diễn giải: khi chọn Tài sản, chương trình tự động điền diễn giải của phiếu Ghi giảm TSCĐ. NSD có thể nhập vào Diễn giải khác nếu cần.

-       TK Nợ: Hệ thống ngầm định là tài khoản hao mòn (TK 214) và tài khoản nguồn (TK 466). NSD không cần chọn lại.

-       TK Có: Hệ thống ngầm định là tài khoản nguyên giá (TK 211). NSD không cần chọn lại.

-       Số tiền: Hệ thống tự động tính số tiền tương ứng trên từng dòng chứng từ.

-       Chọn hoặc nhập Nguồn kinh phí, Chương, Loại khoản, Mục/Tiểu mục, Nghiệp vụ, Đối tượng, Hoạt động, Quỹ tiền, Khoản chi xã, Mã thống kê (nếu cần).

-       Nhấn nút “Cất” để lưu giữ các thông tin về chứng từ thêm mới.

Ô chọn Tài sản chỉ hiển thị danh sách những TSCĐ chưa được ghi giảm.

Nếu NSD để tùy chọn là “Cất không ghi sổ” trong Hệ thống\Tùy chọn\Thông tin chung, thì sau khi nhấn nút “Cất”, phải nhấn nút “Ghi sổ” để ghi sổ chứng từ.

Trên hộp hội thoại Ghi giảm TSCĐ, NSD cũng có thể thêm mới một phiếu Ghi tăng TSCĐ hoặc Điều chỉnh TSCĐ bằng cách: nhấn chuột vào mũi tên bên phải nút “Thêm” rồi chọn loại chứng từ cần thêm trong danh sách sổ xuống.

8 Sửa phiếu Ghi giảm TSCĐ

-       Nhấn nút “Bỏ ghi” để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Nhấn nút “Sửa” để sửa chứng từ.

-       Sửa các thông tin cần thiết trên chứng từ.

-       Nhấn nút “Cất” để cất giữ thông tin vừa sửa.

8 Xoá phiếu Ghi giảm TSCĐ

-       Nhấn nút “Bỏ ghi” để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Nhấn nút “Xoá” để xoá chứng từ.

-       Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.

8 In

      In chứng từ hiện thời:

-       Nhấn nút “In”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + P, hoặc nhấn chuột vào mũi tên bên phải nút “In” rồi chọn In chứng từ hiện thời.

      In mở rộng:

-       Nhấn chuột vào mũi tên bên phải nút “In” xuất hiện hộp hội thoại sau:

image563

-       Chọn chứng từ cần in trong danh sách.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để in chứng từ vừa chọn.

8 Tiện ích

-       Để thêm nhanh Đối tượng, Kho, Vật tư,… hoặc để sinh chứng từ liên quan hoặc để nhập số dư ban đầu cho tài khoản ngay tại màn hình chi tiết của chứng từ, nhấn nút “Tiện ích” rồi chọn chức năng tương ứng trong danh sách sổ xuống.

image469

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC