Tham số in Bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp; Bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp (mẫu đặc thù Trà Vinh)

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in Bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp; Bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp (mẫu đặc thù Trà Vinh)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp; Bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp (mẫu đặc thù Trà Vinh).

Cách thao tác

-       Tại màn hình Báo cáo, NSD chọn mục Lương\Bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp; Bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp (mẫu đặc thù Trà Vinh).

-       Sau khi chọn báo cáo cần xem, NSD nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image189

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tháng

Chọn tháng cần in và xem báo cáo

Năm

Chọn năm cần in và xem báo cáo

In tất cả các tháng

Cho phép in báo cáo tất cả các tháng

Trợ giúp

Hiển thị HELP trợ giúp hướng dẫn thao tác

Đồng ý

Cho phép xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn Tháng: NSD nhấn nút image177 ở ô Tháng, xuất hiện danh sách các tháng, tích chọn tháng cần hiển thị trên báo cáo.

-       Chọn Năm: NSD nhấn nút image190 ở ô Năm để chọn năm cần in hoặc xem báo cáo.

-       In tất cả các bảng lương theo tháng đã thiết lập tại đơn vị bằng cách tích vào ô vuông image163 In tất cả các tháng.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC