Dự toán chi theo nội dung kinh tế

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Dự toán ngân sách > Dự toán chi > Dự toán chi theo nội dung kinh tế >

Dự toán chi theo nội dung kinh tế

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Nội dung

MISA Bamboo.NET 2015 cho phép NSD lập dự toán chi theo nội dung kinh tế, hoặc tự động tính dự toán chi theo nội dung kinh tế từ dự toán chi theo mục lục ngân sách đã thiết lập.

Quy trình thực hiện

-       Vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán chi\Dự toán chi theo NDKT, tại màn hình Dự toán chi theo nội dung kinh tế, kích đúp chuột vào dự toán chi theo nội dung kinh tế cần nhập, hiển thị màn hình:

image437

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu dự toán chi theo nội dung kinh tế

Tên chỉ tiêu

Tên chỉ tiêu dự toán chi theo nội dung kinh tế

Ngân sách xã

Số dự toán chi của ngân sách xã đầu năm

8 Lập dự toán chi theo nội dung kinh tế theo cách nhập chi tiết từng chỉ tiêu

-       NSD nhập dự toán chi chi tiết theo từng chỉ tiêu kinh tế tại cột Ngân sách xã.

-       Sau đó nhấn nút <<Cất>>.

8 Lập dự toán chi theo nội dung kinh tế dựa vào dự toán chi theo mục lục ngân sách đã lập

-       Trong trường hợp NSD đã lập Dự toán chi theo MLNS, NSD chỉ cần nhấn nút <<Tính dự toán>>, hệ thống sẽ dựa vào công thức đã được thiết lập tại phần Tạo mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế, tự động sinh ra số dự toán chi theo nội dung kinh tế chi tiết theo từng chỉ tiêu.

NSD lưu ý: tại chức năng Tạo mới mẫu dự toán thu (chi) theo NDKT, NSD đã tạo mẫu dự toán chi theo NDKT năm nào thì tại form Dự toán chi đầu năm theo NDKT sẽ hiện thị đúng năm đó.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC