Chứng từ nghiệp vụ khác

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tổng hợp >

Chứng từ nghiệp vụ khác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép nhập và quản lý tất cả các nghiệp vụ liên quan đến những chứng từ không thuộc các phân hệ khác (Dự toán ngân sách, Tiền mặt, Tiền gửi, …).

Cách thao tác

-       Vào menu Nghiệp vụ\Nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác, xuất hiện màn hình gồm 03 phần:

      Thanh tác nghiệp: Gồm các chức năng cho phép thêm nhanh các chứng từ.

      Màn hình danh sách: Danh sách các bảng lương với một số thông tin chính như Số chứng từ, Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Diễn giải, Số tiền.

      Các thông tin liên quan: Hiển thị thông tin chi tiết của chứng từ được chọn ở màn hình danh sách.

image638

Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng:

-       Thêm: Cho phép thêm mới Chứng từ nghiệp vụ khác. Để thêm mới chứng từ nghiệp vụ khác, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image335 trên thanh công cụ.

-       Nhân bản: Cho phép nhân bản Chứng từ nghiệp vụ khác từ 1 Chứng từ nghiệp vụ khác đã có. Để nhân bản, kích chuột phải chọn “Nhân bản”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image639 trên thanh công cụ.

-       Xem: Cho phép xem chứng từ được chọn trước đó. Để xem chứng từ, chọn chứng từ cần xem sau đó kích chuột phải chọn “Xem” hoặc kích chuột vào biểu tượng image446 trên thanh công cụ.

-       Xóa: Cho phép xóa chứng từ được chọn trước đó. Để xóa chứng từ, chọn chứng từ cần xóa sau đó kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image447 trên thanh công cụ.

-       Nạp: Cho phép làm tươi dữ liệu trong danh sách bảng lương. Để làm tươi dữ liệu, kích chuột vào biểu tượng image448 trên thanh công cụ. Để thiết lập điều kiện hiển thị chứng từ, kích chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng image448 trên thanh công cụ.

-       In: Cho phép in danh sách Chứng từ nghiệp vụ khác. Để thực hiện chức năng In, kích chuột vào biểu tượng image268 trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC