Thêm mới Tài sản cố định

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Tài sản cố định >

Thêm mới Tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Thêm cho phép NSD thêm mới một TSCĐ vào danh sách để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

Cách thao tác

-       Tại màn hình danh sách, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image229 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại gồm 02 trang thông tin:

      Trang Thông tin chung:

image304

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Thông tin chung

Thông tin cơ bản về TSCĐ

Số lượng nhân bản

Số lượng mà TSCĐ được nhân bản lên

Mã tài sản

Mã số của TSCĐ (bắt buộc nhập)

Loại tài sản

Xác định TSCĐ thuộc loại nào (bắt buộc nhập)

Tên tài sản

Tên của TSCĐ (bắt buộc nhập)

Đơn vị sử dụng

Tên đơn vị, phòng ban của xã sử dụng của TSCĐ (bắt buộc nhập)

Thông tin khác

Các thông tin có liên quan khác

Số hiệu

Số hiệu của TSCĐ

Tình trạng

Tình trạng của TSCĐ

Năm SX

Năm sản xuất TSCĐ

Thời gian BH

Thời gian bảo hành của TSCĐ

Nước SX

Nước sản xuất TSCĐ

Nhà cung cấp

Nhà cung cấp TSCĐ

Địa chỉ NCC

Địa chỉ của nhà cung cấp TSCĐ

Diễn giải

Thông tin chi tiết về TSCĐ

      Trang Thông tin hao mòn:

image305

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Số lượng nhân bản

Số lượng mà TSCĐ được nhân bản lên

Ngày mua

Ngày mua TSCĐ (bắt buộc nhập)

Ngày sử dụng

Ngày bắt đầu đưa TSCĐ vào sử dụng (bắt buộc nhập)

Ngày tính KH

Ngày bắt đầu tính khấu hao TSCĐ

Ngày ghi tăng

Ngày ghi tăng TSCĐ

Nguyên giá

Nguyên giá của TSCĐ (bắt buộc nhập)

Hao mòn lũy kế

Hao mòn lũy kế đầu năm của TSCĐ

Giá trị còn lại

Giá trị còn lại của TSCĐ tính đến thời điểm khai báo

Tỷ lệ tính KH năm

Tỷ lệ khấu hao của TSCĐ trên một năm. Thông tin này sẽ được tự động điền vào khi NSD chọn “Loại tài sản” cho TSCĐ hiện thời.

Thời gian sử dụng

Thời gian sử dụng của TSCĐ. Thông tin này sẽ được tự động điền vào khi NSD chọn “Loại tài sản” cho TSCĐ hiện thời (bắt buộc nhập)

Giá trị KH năm

Giá trị khấu hao của TSCĐ/năm

TK nguyên giá

Thông tin về tài khoản quản lý nguyên giá của TSCĐ (bắt buộc nhập)

TK hao mòn

Thông tin về tài khoản quản lý hao mòn của TSCĐ (bắt buộc nhập)

TK nguồn

Thông tin về tài khoản nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (bắt buộc nhập)

Thời gian sử dụng còn lại

Số năm sử dụng còn lại của tài sản. Số năm sử dụng cuối cùng sẽ bằng giá trị còn lại của tài sản/hao mòn năm của tài sản. Trong trường hợp chia ra số lẻ thì thực hiện làm tròn số

Đến năm

là năm cuối cùng của tài sản, chương trình tự động tính thông tin này

-       Nhập Mã tài sản, Loại tài sản, Tên tài sản, Đơn vị sử dụng, Ngày mua, Ngày sử dụng, Nguyên giá, Thời gian sử dụng, TK nguyên giá, TK hao mòn, TK nguồn.

-       Nhập các thông tin khác (nếu có).

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu các thông tin về TSCĐ.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC