Chứng từ ghi sổ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tổng hợp > Chứng từ ghi sổ >

Chứng từ ghi sổ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Lập và in chứng từ ghi sổ.

image661

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Số

Số của chứng từ ghi sổ

Ngày

Ngày lập chứng từ ghi sổ

Diễn giải

Thông tin chi tiết về chứng từ ghi sổ

Loại chứng từ

Loại chứng từ

Số CT

Số chứng từ

Ngày CT

Ngày chứng từ

Ngày HT

Ngày hạch toán

Diễn giải

Diễn giải chứng từ

TK Nợ

Tài khoản Nợ

TK Có

Tài khoản Có

Số tiền

Số tiền của chứng từ phát sinh

Chọn

Chọn các chứng từ để tổng hợp

Loại bỏ

Loại bỏ chứng từ được chọn

Cách thao tác

8 Thêm mới một Chứng từ ghi sổ

-       Nhấn nút “Thêm” trên thanh công cụ để nhập một Chứng từ ghi sổ mới. Trong trường hợp NSD vừa thực hiện chức năng “Thêm” ở màn hình chính thì sẽ không phải thực hiện thao tác này.

-       Nhập Số, Ngày, và Diễn giải (nếu có).

-       Nhấn nút <<Chọn>> để chọn chứng từ ghi sổ.

-       Chọn Khoảng thời gian cần lập Chứng từ ghi sổ bằng cách tích chuột vào mũi tên image662, chọn khoảng thời gian thích hợp, nhấn nút <<Liệt kê>>.

image663

-       Tích chọn các chứng từ cần lập Chứng từ ghi sổ bằng cách tích vào ô vuông image163 trên cột Chọn tại các dòng chứng từ tương ứng.

Ngoài ra, NSD còn có thể lọc chứng từ theo các tiêu thức Loại chứng từ, Ngày CT, Ngày HT, Số CT, TK Nợ, TK Có, Diễn giải, TK Nợ, TK Có, Số tiền, Nguồn, Chương, Loại, Khoản, Mục, Tiểu mục, Tiết.

-       Sau đó nhấn nút <<Đồng ý>>.

image664

-       Tại đây, NSD có thể loại bỏ các chứng từ vừa chọn bằng cách kích chọn vào dòng chứng từ cần loại bỏ, nhấn nút <<Loại bỏ>>.

-       Nhấn nút “Cất” để lưu giữ các thông tin về Chứng từ ghi sổ.

8 Sửa Chứng từ ghi sổ

-       Nhấn nút “Sửa” trên thanh công cụ.

-       Sửa các thông tin cần thiết trên Chứng từ ghi sổ.

-       Nhấn nút “Cất” để cất giữ thông tin vừa sửa.

8 Xoá Chứng từ ghi sổ

-       Nhấn nút “Xoá” để xoá Chứng từ ghi sổ.

-       Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.

8 In

      In chứng từ hiện thời:

-       Nhấn nút “In”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + P, hoặc nhấn chuột vào mũi tên bên phải nút “In” rồi chọn In chứng từ hiện thời.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để in chứng từ vừa chọn.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC