Lập công thức tính lương

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Lương > Lập bảng lương >

Lập công thức tính lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép lập công thức tính lương cho các cột kiểu số tiền hoặc kiểu hệ số. Ví dụ: Lập công thức tính lương cho cột Cộng hệ số, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Tổng số tiền lương còn được nhận,…

Cách thao tác

-       Ở chế độ sửa Bảng lương, kích chuột phải vào các cột kiểu số tiền hoặc kiểu hệ số, chọn “Lập công thức cho cột”, xuất hiện hộp hội thoại:

image589

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Cột lập công thức

Tên của cột đang được lập công thức, ví dụ: cột Tổng cộng tiền lương và BHXH được hưởng

1. Công thức tính

Trang cho phép lập công thức tính lương

Công thức

Công thức tính lương, ví dụ: TT-NVKL+BHXHTTL (Thành tiền – Nghỉ việc không lương + Bảo hiểm xã hội trả thay lương)

MLTT

Mức lương tối thiểu

HS_BHXHNV

Hệ số bảo hiểm xã hội nhân viên đóng

HS_BHYTNV

Hệ số bảo hiểm y tế nhân viên đóng

HS_BHTNNV

Hệ số bảo hiểm thất nghiệp nhân viên đóng

HS_KPCĐNV

HS_BHXHCQ

HS_BHYTCQ

HS_BHTNCQ

HS_KPCDCQ

Hệ số kinh phí công đoàn nhân viên đóng

Hệ số bảo hiểm xã hội cơ quan đóng

Hệ số bảo hiển y tế cơ quan đóng

Hệ số bảo hiểm thất nghiệp cơ quan đóng

Hệ số kinh phí công đoàn cơ quan đóng

Mã cột

Mã của các cột trên bảng lương

Tên cột

Tên của các cột trên bảng lương

Kiểu dữ liệu

Xác định dữ liệu của cột là hệ số hay số tiền

Hiển thị

Xác định cột có được hiển thị trong bảng lương hay không

2. Hạch toán chi phí lương

Trang cho phép hạch toán chi phí lương

Loại khoản lương

Chọn loại khoản lương là Lương chính, Phụ cấp, Thu nhập khác,… (bắt buộc chọn)

TK Nợ

Tài khoản ghi Nợ khi hạch toán chi phí lương

TK Có

Tài khoản ghi Có khi hạch toán chi phí lương

TK nguồn kinh phí

Tài khoản nguồn kinh phí khi hạch toán chi phí lương

Nguồn

Chương trình tự động cập nhật nguồn kinh phí đã được chọn khi lập bảng lương. NSD không được chọn lại nguồn kinh phí vì nguồn đã được ăn theo nguồn đã chọn trên bảng lương.

Chương

Chọn Chương khi hạch toán chi phí lương

Loại

Chọn Loại khi hạch toán chi phí lương

Khoản

Chọn Khoản khi hạch toán chi phí lương

Mục

Chọn Mục khi hạch toán chi phí lương

Tiểu mục

Chọn Tiểu mục khi hạch toán chi phí lương

Cất

Lưu công thức vừa thiết lập

Hủy bỏ

Không lưu công thức vừa thiết lập

-       Tại trang Công thức tính, NSD lập công thức bằng cách:

-       Nháy đúp vào tên cột cần đưa vào công thức.

-       Nhấn nút image590, image591, image592 hoặc image593 để chọn phép toán tương ứng.

-       Nhấn nút image594image595 nếu cần sử dụng dấu ngoặc.

-       Nhấn nút image596 image597 image598 image599 hoặc image600 nếu cần sử dụng các chỉ tiêu: Mức lương tối thiểu, Hệ số bảo hiểm xã hội nhân viên đóng, Hệ số bảo hiểm y tế nhân viên đóng, Hệ số bảo hiểm thất nghiệp nhân viên đóng hoặc Hệ số kinh phí công đoàn nhân viên đóng.

-       Kiểm tra lại công thức đã lập tại ô Công thức. Nếu chưa đúng, NSD có thể nhấn nút image601 để xóa từng ký tự trong công thức, hoặc nút image602 để xóa cả công thức và thiết lập lại.

-       Tại trang Hạch toán chi phí lương, NSD chọn Loại khoản lương, xác định TK Nợ, TK Có, Nguồn, Chương, Loại, Khoản,…

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu công thức vừa thiết lập.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC