Phân hệ Tiền mặt

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ >

Phân hệ Tiền mặt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Phân hệ Tiền mặt cho phép lập Phiếu thu, Phiếu chi và xem được tình hình thu chi, tồn quỹ tiền mặt tại đơn vị tại bất kỳ thời điểm nào

8 Quy trình của phân hệ Tiền mặt

image488

Chức năng

Giải quyết các vấn đề

Lập Phiếu thu

image489

- Thu ngân sách xã bằng tiền mặt chưa qua kho bạc, đã qua kho bạc.

- Rút tiền ngân sách từ Kho bạc về nhập quỹ tiền mặt.

- Thu hộ bằng tiền mặt các khoản đóng góp của dân cho cấp trên (phòng chống lũ lụt, bão lụt, …).

- Thu các khoản đóng góp của dân bằng tiền mặt.

- Thu tiền mặt các hoạt động sự nghiệp nhập quỹ.

Lập Phiếu chi

image490

- Nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt.

- Chi trả tiền lương, phụ cấp, các khoản hoạt động.

- Xuất quỹ tiền mặt tạm ứng.

- Xuất quỹ tiền mặt thanh toán.

- Nộp tiền thu hộ cho cấp trên.

- …

Sổ quỹ

image491

- Xem và in Sổ quỹ tiền mặt.

Đối tượng

image492

- Khai báo danh mục Đối tượng liên quan tới hoạt động Thu, chi tại đơn vị.

Cán bộ

image493

- Khai báo danh mục Cán bộ liên quan tới hoạt động thu, chi tại đơn vị.

Quỹ tiền

image494

- Khai báo danh mục Quỹ tiền phát sinh tại đơn vị.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC