Thanh toán thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Lương >

Thanh toán thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép tạo chứng từ thanh toán thuế thu nhập cá nhân và thanh toán bảo hiểm với các cơ quan chức năng.

Cách thao tác

-       Vào menu Nghiệp vụ\Tiền lương\Thanh toán thuế TNCN, bảo hiểm.

-       Thanh toán bảo hiểm:

-       Trên hộp hội thoại Thanh toán thuế TNCN, bảo hiểm, tích chọn mục Thanh toán bảo hiểm, xuất hiện màn hình sau:

image625

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Đến ngày

Xem việc thanh toán bảo hiểm đến ngày

Thanh toán bảo hiểm

Chọn mục này để xem và thực hiện thanh toán bảo hiểm

Thanh toán thuế TNCN

Chọn mục này để xem và thực hiện thanh toán thuế TNCN

Lấy số liệu

Nhấn nút này để lấy số liệu có liên quan để xem và thanh toán bảo hiểm

Tài khoản phải nộp

Tài khoản nộp tiền thanh toán bảo hiểm

Tên khoản phải nộp

Tên khoản phải nộp tiền thanh toán có liên quan đến bảo hiểm hoặc kinh phí công đoàn

Số còn phải nộp

Số tiền bảo hiểm và kinh phí công đoàn còn phải nộp cho cơ quan chức năng

Số nộp lần này

Số tiền bảo hiểm và kinh phí công đoàn đơn vị nộp lần này

Thanh toán

Đồng ý và tiếp tục tạo chứng từ thanh toán bảo hiểm

Hủy bỏ

Hủy bỏ việc thanh toán bảo hiểm

Giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Để xem hoặc thanh toán bảo hiểm đến ngày cụ thể nào đó, NSD nhấn nút image626 ở ô Đến ngày và chọn thời điểm chốt muốn xem hoặc thanh toán bảo hiểm.

-       Nhấn nút <<Lấy số liệu>> để lấy số liệu cần xem hoặc thanh toán.

-       Nhấn nút <<Thanh toán>>. Thao tác tiếp theo tham khảo phần Sinh chứng từ thanh toán bảo hiểm.

-       Thanh toán thuế TNCN:

-       Trên hộp hội thoại Thanh toán thuế TNCN, bảo hiểm, tích chọn mục Thanh toán thuế TNCN, xuất hiện màn hình sau:

image627

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Đến ngày

Xem việc thanh toán bảo hiểm đến ngày

Thanh toán bảo hiểm

Chọn mục này để xem và thực hiện thanh toán bảo hiểm

Thanh toán thuế TNCN

Chọn mục này để xem và thực hiện thanh toán thuế TNCN

Lấy số liệu

Nhấn nút này để lấy số liệu có liên quan để xem và thanh toán thuế TNCN

Mã cán bộ

Mã số cán bộ phải nộp thuế TNCN

Tên cán bộ

Tên cán bộ phải nộp thuế TNCN

Phòng/Ban

Phòng/Ban có cán bộ phải nộp thuế TNCN

Tài khoản phải nộp

Tài khoản nộp tiền thanh toán thuế TNCN

Tên khoản phải nộp

Tên khoản phải nộp tiền thanh toán thuế TNCN

Số phải nộp

Số tiền thuế TNCN phải nộp cho cơ quan chức năng

Thanh toán

Đồng ý và tiếp tục việc thanh toán thuế TNCN

Hủy bỏ

Hủy bỏ việc thanh toán thuế TNCN

Giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Để xem hoặc thanh toán thuế TNCN đến ngày cụ thể nào đó, NSD nhấn nút image626 ở ô Đến ngày và chọn thời điểm chốt muốn xem hoặc thanh toán thuế TNCN.

-       Nhấn nút <<Lấy số liệu>> để lấy số liệu cần xem hoặc thanh toán.

-       Nhấn nút <<Thanh toán>>. Thao tác tiếp theo tham khảo phần Sinh chứng từ thanh toán thuế TNCN.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC