Đặt hàng và đăng ký sử dụng

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Trợ giúp >

Đặt hàng và đăng ký sử dụng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Thông tin về giấy phép sử dụng phần mềm MISA Bamboo.NET 2015 của đơn vị. Tại đây, NSD có thể thực hiện thao tác Đăng ký giấy phép sử dụng cho đơn vị mình.

Cách thao tác

-       Vào menu Trợ giúp\Đặt hàng và đăng ký sử dụng, xuất hiện hộp hội thoại:

image731

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Thông tin giấy phép sử dụng

Các thông tin về giấy phép sử dụng (Thông tin này sẽ được tự động điền vào sau khi NSD đăng ký giấy phép sử dụng)

Mở tệp

Mở tệp giấy phép sử dụng đã được cung cấp bởi Công ty Cổ phần MISA

Đăng ký

Đăng ký sử dụng phần mềm bằng giấy phép vừa mở

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại, không thực hiện đăng ký giấy phép sử dụng

-       Nhấn nút <<Mở tệp>> để tìm đến thư mục chứa giấy phép sử dụng đã được cung cấp bởi Công ty Cổ phần MISA (tệp có dạng .lic)

image732

-       Nhấn nút <<Open>> để mở tệp giấy phép sử dụng. Sau khi mở tệp, thông tin về giấy phép sử dụng sẽ được tự động điền vào hộp hội thoại như sau:

image733

-       Nhấn nút <<Đăng ký>> để đăng ký sử dụng phần mềm bằng giấy phép đó.

-       NSD có thể kiểm tra kết quả đăng ký giấy phép sử dụng của mình bằng cách vào menu Trợ giúp\Giới thiệu.

image734

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC