Bảng kê chứng từ thực chi

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Dự toán ngân sách > Bảng kê chứng từ thực chi >

Bảng kê chứng từ thực chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Lập và in bảng kê chứng từ thực chi.

image486

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Số bảng kê

Số bảng kê chứng từ thực chi (bắt buộc nhập)

Ngày bảng kê

Ngày lập bảng kê

Nội dung

Nội dung bảng kê

Lệnh chi

Số lệnh chi

Số CT

Số chứng từ

Ngày CT

Ngày chứng từ

Số tiền

Số tiền của chứng từ phát sinh

TK Nợ

Tài khoản ghi Nợ của nghiệp vụ phát sinh

TK Có

Tài khoản ghi Có của nghiệp vụ phát sinh

Chương

Chương ngân sách của nghiệp vụ phát sinh

Nguồn

Nguồn kinh phí của nghiệp vụ phát sinh

Loại khoản

Loại khoản của nghiệp vụ phát sinh

Mục/Tiểu mục

Mục/Tiểu mục của nghiệp vụ phát sinh

Chọn

Chọn chứng từ lên bảng kê

Loại bỏ

Loại bỏ dòng chứng từ trong danh sách

Cách thao tác

8 Thêm mới một Bảng kê chứng từ thực chi

-       Nhấn nút “Thêm” trên thanh công cụ để nhập bảng kê chứng từ thực chi mới. Trong trường hợp NSD vừa thực hiện chức năng “Thêm” ở màn hình chính thì sẽ không phải thực hiện thao tác này.

-       Nhập vào Số bảng kê, Nội dung bảng kê và chọn Ngày bảng kê.

-       Nhấn nút <<Chọn>>.

-       Nhấn nút “Cất” để lưu giữ thông tin của bảng kê.

8 Sửa Bảng kê chứng từ thực chi

-       Nhấn nút “Sửa” trên thanh công cụ.

-       Sửa các thông tin cần thiết trên bảng kê chứng từ thực chi.

-       Nhấn nút “Cất” để cất giữ thông tin vừa sửa.

8 Xoá Bảng kê chứng từ thực chi

-       Nhấn nút “Xoá” trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.

8 In

      In chứng từ hiện thời:

-       Nhấn nút “In”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + P, hoặc nhấn chuột vào mũi tên bên phải nút “In” rồi chọn In chứng từ hiện thời.

      In mở rộng:

-       Nhấn chuột vào mũi tên bên phải nút “In” xuất hiện hộp hội thoại sau:

image487

-       Chọn chứng từ cần in trong danh sách.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để in chứng từ vừa chọn.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để chọn chứng từ vào bảng kê chứng từ thực chi.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC