Dự toán thu theo mục lục ngân sách năm …

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Dự toán ngân sách > Dự toán thu > Lập dự toán thu theo MLNS >

Dự toán thu theo mục lục ngân sách năm …

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

image356

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chương

Nhập chương của dự toán

Loại

Loại của dự toán

Khoản

Nhập khoản của dự toán

Mục

Nhập mục của dự toán

NSNN

Dự toán của ngân sách nhà nước

NSX

Dự toán của ngân sách xã

NSNN đầu năm

Dự toán của ngân sách nhà nước đầu năm

Tỷ lệ xã hưởng (%)

Nhập tỷ lệ % xã được hưởng từ dự toán ngân sách nhà nước

NSX đầu năm

Dự toán của ngân sách xã đầu năm

NSNN bổ sung

Hiển thị số liệu NSNN được bổ sung

NSX bổ sung

Hiển thị số liệu NSX được bổ sung

NSNN điều chỉnh

Hiển thị số liệu NSNN được điều chỉnh

NSX điều chỉnh

Hiển thị số liệu NSX được điều chỉnh

-       Nhập dự toán thu theo MLNS chi tiết theo Chương, Loại, Khoản, Mục, Tiểu mục

-       Nhập dự toán thu ngân sách nhà nước được giao đầu năm, tỷ lệ xã được hưởng. Hệ thống sẽ tự động tính ra số dự toán ngân sách xã được nhận.

-       Sau đó nhấn nút <<Cất>>.

      In chứng từ, sổ sách và báo cáo

-       Xem và in bảng Dự toán thu theo mục lục ngân sách bằng cách nhấn nút image357 trên thanh công cụ của màn hình Dự toán thu theo mục lục ngân sách.

-       Xem và in các báo cáo có liên quan như Bảng cân đối quyết toán ngân sách xã, Báo cáo quyết toán thu ngân sách xã theo MLNS… bằng cách vào menu Tệp\Báo cáo.

Hiện tại hệ thống đang ngầm định chỉ nhập dự toán thu theo MLNS tới Tiểu Mục. Nếu đơn vị cần nhập chi tiết dự toán chi theo MLNS tới Nguồn kinh phí, vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn khác, tại phần Nhập dự toán chi theo MLNS đến, tích chọn Nguồn.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC