Tài sản cố định

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép NSD quản lý tất cả các tài sản cố định hiện có của đơn vị.

Cách thao tác

-       Vào menu Danh mục\Tài sản cố định, xuất hiện màn hình Tài sản cố định  gồm 03 phần:

      Cây Loại tài sản cố định: Hiển thị tất cả các loại tài sản cố định được tích chọn “Được sử dụng cho đơn vị” theo hình cây.

      Màn hình danh sách: Danh sách các tài sản cố định với các thông tin như Mã tài sản, Tên tài sản, Loại tài sản, Phòng ban và Nguyên giá.

      Các thông tin liên quan: Thông tin chi tiết về tài sản cố định được chọn ở màn hình chính, bao gồm Thông tin chung, Chứng từ và Nhật ký.

image303

Tại màn hình Tài sản cố định, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm mới TSCĐ, Nhân bản, Sửa TSCĐ, Xoá TSCĐ, Nạp, và In.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC