Thêm mới Phiếu điều chỉnh số liệu Cam kết chi

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Dự toán ngân sách > Ghi nhận chứng từ phát sinh > Cam kết chi > Điều chỉnh cam kết chi_2 >

Thêm mới Phiếu điều chỉnh số liệu Cam kết chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cách thực hiện

- NSD vào Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Điều chỉnh số liệu cam kết chi thực hiện thêm mới Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi

clip0008

- NSD Chọn cam kết chi cần điều chỉnh số liệu, chú ý: Kế toán chỉ chọn được điều chỉnh cho những Cam kết chi đã được ghi sổ và còn tiền

- NSD khai báo các thông tin cần thiết.

- NSD vào In để in giấy Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi. Sau được kho bạc duyệt Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi, kế toán thực hiện ghi số phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi vào Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi và ghi sổ Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi