Lập công thức chỉ tiêu

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Dự toán ngân sách > Dự toán thu > Danh sách mẫu dự toán thu, chi theo NDKT >

Lập công thức chỉ tiêu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Nội dung

Cho phép lập công thức cho các chỉ tiêu dự toán thu theo nội dung kinh tế.

Quy trình thực hiện

-       Tại màn hình Mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế, kích chọn chỉ tiêu cần lập công thức, nhấn nút <<Lập công thức>> trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image375

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Dấu

Dấu (+) hoặc (-) dòng công thức

Chương

Thiết lập Chương cho chỉ tiêu

Loại

Thiết lập Loại cho chỉ tiêu

Khoản

Thiết lập Khoản cho chỉ tiêu

Mục

Thiết lập Mục cho chỉ tiêu

Tiểu mục

Thiết lập Tiểu mục cho chỉ tiêu

Tiết

Thiết lập Tiết cho chỉ tiêu

Thêm dòng mới

Thêm một dòng công thức mới

Xóa dòng

Xóa dòng công thức mới

Cất

Đồng ý với công thức đã thiết lập

Hủy bỏ

Hủy bỏ việc thiết lập công thức

Trợ giúp

Hiển thị HELP hướng dẫn

      Thiết lập công thức cho Chương: Tại cột Chương, kích chuột vào nút image376, xuất hiện hộp hội thoại:

image377

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn

Chọn chương để lập công thức

Mã chương

Mã chương để lập công thức

Tên chương

Tên chương để lập công thức

Trợ giúp

Hiển thị HELP hướng dẫn

Đồng ý

Đồng ý chọn chương để lập công thức

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác chọn chương để lập công thức

-       Tích chọn chương cần thiết lập cho công thức bằng cách tích vào ô vuông image378 tại cột Chọn.

-       Bỏ chọn chương thiết lập cho công thức bằng cách bỏ tích ô vuông image379 tại cột Chọn.

      Thiết lập công thức cho Loại: Tại cột Loại, kích chuột vào nút image380, xuất hiện hộp hội thoại:

image381

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn

Chọn Loại để lập công thức

Mã loại

Mã Loại để lập công thức

Tên loại

Tên Loại để lập công thức

Trợ giúp

Hiển thị HELP hướng dẫn

Đồng ý

Đồng ý chọn Loại để lập công thức

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác chọn Loại để lập công thức

-       Tích chọn Loại cần thiết lập cho công thức bằng cách tích vào ô vuông image378 tại cột Chọn.

-       Bỏ chọn Loại thiết lập cho công thức bằng cách bỏ tích ô vuông image379 tại cột Chọn.

      Thiết lập công thức cho Khoản: Tại cột Khoản, kích chuột vào nút image376, xuất hiện hộp hội thoại:

image382

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn

Chọn khoản để lập công thức

Mã khoản

Mã khoản để lập công thức

Tên khoản

Tên khoản để lập công thức

Trợ giúp

Hiển thị HELP hướng dẫn

Đồng ý

Đồng ý chọn khoản để lập công thức

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác chọn khoản để lập công thức

-       Tích chọn khoản cần thiết lập cho công thức bằng cách tích vào ô vuông image378 tại cột Chọn.

-       Bỏ chọn khoản thiết lập cho công thức bằng cách bỏ tích ô vuông image379 tại cột Chọn.

      Thiết lập công thức cho Mục: Tại cột Mục, kích chuột vào nút image380, xuất hiện hộp hội thoại:

image383

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn

Chọn Mục để lập công thức

Mã mục

Mã mục để lập công thức

Tên mục

Tên mục để lập công thức

Trợ giúp

Hiển thị HELP hướng dẫn

Đồng ý

Đồng ý chọn mục để lập công thức

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác chọn mục để lập công thức

-       Tích chọn mục cần thiết lập cho công thức bằng cách tích vào ô vuông image378 tại cột Chọn.

-       Bỏ chọn mục thiết lập cho công thức bằng cách bỏ tích ô vuông image379 tại cột Chọn.

      Thiết lập công thức cho Tiểu mục: Tại cột Tiểu mục, kích chuột vào nút image376, xuất hiện hộp hội thoại:

image384

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn

Chọn Tiểu mục để lập công thức

Mã tiểu mục

Mã Tiểu mục để lập công thức

Tên tiểu mục

Tên Tiểu mục để lập công thức

Trợ giúp

Hiển thị HELP hướng dẫn

Đồng ý

Đồng ý chọn tiểu mục để lập công thức

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác chọn tiểu mục để lập công thức

-       Tích chọn tiểu mục cần thiết lập cho công thức bằng cách tích vào ô vuông image378 tại cột Chọn.

-       Bỏ chọn mục thiết lập cho công thức bằng cách bỏ tích ô vuông image379 tại cột Chọn.

      Thiết lập công thức cho Tiết: Tại cột Tiết, kích chuột vào nút image380, xuất hiện hộp hội thoại:

image385

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn

Chọn Tiết để lập công thức

Mã tiết

Mã tiết để lập công thức

Tên tiết

Tên tiết để lập công thức

Trợ giúp

Hiển thị HELP hướng dẫn

Đồng ý

Đồng ý chọn tiết để lập công thức

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác chọn tiết để lập công thức

-       Tích chọn tiết cần thiết lập cho công thức bằng cách tích vào ô vuông image378 tại cột Chọn.

-       Bỏ chọn tiết thiết lập cho công thức bằng cách bỏ tích ô vuông image379 tại cột Chọn.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC