Mục/Tiểu mục thu

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách >

Mục/Tiểu mục thu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

MISA Bamboo.NET 2015 đã thiết lập sẵn một hệ thống các Mục/Tiểu mục thu theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tuy nhiên, NSD có thể thêm mới, sửa đổi Mục/Tiểu mục thu cho phù hợp để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

Cách thao tác

-       Vào menu Danh mục\Mục lục ngân sách\Mục/Tiểu mục thu, xuất hiện màn hình Mục/Tiểu mục thu gồm 02 cột sau:

      Mã mục/tiểu mục: Mã số của mục/tiểu mục thu.

      Tên mục/tiểu mục: Tên của mục/tiểu mục thu.

image254

Tại màn hình Mục/Tiểu mục thu, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm mới Mục/Tiểu mục thu, Sửa Mục/Tiểu mục thu, Xoá Mục/Tiểu mục thu, Mở rộng, Thu gọn, Nạp, và In.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC