Thông tin đơn vị

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Tuỳ chọn >

Thông tin đơn vị

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Nội dung

Cho phép thiết lập các thông tin về đơn vị xã, phường, thị trấn.

Cách thao tác

-       Vào menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Thông tin đơn vị, xuất hiện hộp hội thoại:

image718                                      

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã đơn vị

Mã của đơn vị

Tên đơn vị

Tên của đơn vị (Thông tin được tự động lấy từ Giấy phép sử dụng. NSD không được phép sửa)

Địa chỉ

Địa chỉ của đơn vị (Thông tin được tự động lấy từ Giấy phép sử dụng. NSD không được phép sửa)

Tỉnh

Tỉnh hoặc thành phố của đơn vị (Thông tin được tự động lấy từ Giấy phép sử dụng. NSD không được phép sửa)

Huyện

Quận, Huyện, Thị xã, Thành phố của đơn vị (Thông tin được tự động lấy từ Giấy phép sử dụng. NSD không được phép sửa)

Xã

Xã, Phường, Thị trấn của đơn vị (Thông tin được tự động lấy từ Giấy phép sử dụng. NSD không được phép sửa)

Mã số thuế

Mã số thuế của đơn vị

Mã địa bàn

Mã địa bàn của đơn vị

Điện thoại

Số điện thoại của đơn vị

Fax

Số fax của đơn vị

Mã số

Số tài khoản kho bạc của đơn vị. Trong trường hợp tài khoản kho bạc chưa có trong hệ thống, NSD có thể nhấn nút image719 để thêm mới trực tiếp tại đây.

Nơi mở

Tên kho bạc nơi mở tài khoản

-       Nhập Mã đơn vị, Mã số thuế, Mã đơn vị, Điện thoại, Fax (nếu có).

-       Lựa chọn thông tin về kho bạc.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lưu thay đổi và đóng hộp hội thoại.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC