Chương trình mục tiêu

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Chương trình mục tiêu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

MISA Mimosa.NET 2009 đã thiết lập sẵn các chương trình mục tiêu theo Quyết định mới nhất của Bộ trưởng Bộ Tài chính số 33/2008/QĐ-BTC. NSD có thể thêm mới, sửa đổi các chương trình mục tiêu này cho phù hợp để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

Cách thao tác

-       Vào menu Danh mục\Chương trình mục tiêu, xuất hiện màn hình Chương trình mục tiêu gồm 03 cột:

      Mã CTMT: Mã số của chương trình mục tiêu.

      Tên CTMT: Tên của chương trình mục tiêu.

      Ngừng theo dõi: Cho biết Chương trình mục tiêu đang được sử dụng hay đã bị ngừng theo dõi.

image334

Tại màn hình danh sách Chương trình mục tiêu, NSD có thể thực hiện các chức năng:

Thêm mới Chương trình mục tiêu

Sửa Chương trình mục tiêu

Xóa Chương trình mục tiêu

Nạp

In

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC