Sửa mẫu bảng lương

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Lương > Lập bảng lương >

Sửa mẫu bảng lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép hiển thị, ẩn đi hoặc sắp xếp trật tự các cột đồng thời cho phép NSD thêm các khoản lương cần được thêm mới vào Bảng lương.

Cách thao tác

-       Ở chế độ sửa Bảng lương, kích chuột phải chọn “Sửa mẫu”, xuất hiện hộp hội thoại:

image603

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Các khoản lương chưa sử dụng

Danh sách các khoản lương chưa được sử dụng (chưa xuất hiện trên Bảng lương)

Cấu trúc bảng lương

Cấu trúc các cột trên Bảng lương

Sửa mã và tên khoản lương

Tích chọn nếu muốn sửa mã cột và tên khoản lương

Cất

Lưu giữ các thay đổi vừa thiết lập

Hủy bỏ

Không lưu giữ các thay đổi vừa thiết lập

Giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Để thêm khoản lương mới vào Bảng lương:

-       Tại phần Các khoản lương chưa sử dụng, kích chọn dòng cần thêm khoản lương, nhập các thông tin về khoản lương mới cần thêm vào lần lượt các cột Mã khoản lương, Tên bảng lương, Kiểu dữ liệu.

-       Chọn thư mục cha để chuyển cột khoản lương mới vào trên cây thư mục của phần Cấu trúc bảng lương. Ví dụ: Để tạo khoản lương khấu trừ Bảo hiểm thất nghiệp, NSD nhấn chọn mục Các khoản trừ vào lương.

-       Nhấn nút image604 để chuyển cột sang phần Cấu trúc bảng.

-       Để loại bỏ cột khỏi Bảng lương:

-       Tại phần Cấu trúc bảng lương, kích chọn tên cột cần loại bỏ khỏi Bảng lương.

-       Nhấn nút image605 Khi đó cột sẽ được chuyển sang phần Các khoản lương chưa sử dụng.

-       Để sửa mã cột và tên cột:

-       Tích chuột vào ô “Sửa mã và tên khoản lương”.

-       Kích chọn mã cột hoặc tên cột cần sửa, sau đó nhập mã cột hoặc tên cột mới vào.

-       Để thay đổi trật tự của các cột trong Bảng lương:

-       Chọn cột cần thay đổi trật tự.

-       Nhấn nút image606 hoặc image607 nếu muốn chuyển cột lên trên hoặc xuống dưới.

-       Nhấn nút image608 hoặc image609 nếu muốn chuyển cột sang phải hoặc sang trái.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu giữ các thay đổi vừa thiết lập.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC