Tham số in Bảng đối chiếu dự toán KPNS tại kho bạc nhà nước (F02-3aH); Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng kinh phí ngân sách tại KBNN (F02-3bH)

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in Bảng đối chiếu dự toán KPNS tại kho bạc nhà nước (F02-3aH); Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng kinh phí ngân sách tại KBNN (F02-3bH)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Bảng đối chiếu dự toán KPNS tại kho bạc nhà nước (F02-3aH); Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng kinh phí ngân sách tại KBNN (F02-3bH)

Cách thao tác

-       Tại màn hình Báo cáo, NSD chọn mục Báo cáo kho bạc\Bảng đối chiếu dự toán KPNS tại kho bạc nhà nước (F02-3aH); Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng kinh phí ngân sách tại KBNN (F02-3bH).

-       Sau khi chọn báo cáo cần xem, NSD nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image204

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cần xem. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời,…

Từ

Xem báo cáo từ ngày

Đến

Xem báo cáo đến ngày

Nguồn

Cho phép chọn Nguồn kinh phí cần in hoặc xem báo cáo

Chương

Cho phép chọn Chương cần in hoặc xem báo cáo

Khoản

Cho phép chọn Khoản cần in hoặc xem báo cáo

Mẫu tự chủ

Trong trường hợp đơn vị được giao dự toán cho nhiều Nguồn, Chương, Khoản nhưng rút dự toán theo nhiều Nguồn, Chương, Khoản khác

Tất cả

Tích chọn mục này để xem hoặc in nhiều báo cáo chi tiết lần lượt từng Nguồn, Chương, Khoản

Tổng hợp

Tích chọn mục này để xem hoặc in báo cáo theo tất cả Nguồn, Chương, Khoản

Tùy chọn

Tích chọn mục này để xem hoặc in báo cáo chi tiết từng Nguồn, từng Chương, từng Khoản

Mẫu báo cáo

Xem báo cáo theo mẫu quy định của Bộ tài chính hoặc mẫu đặc thù đơn vị

Trợ giúp

Hiển thị HELP trợ giúp hướng dẫn thao tác

Đồng ý

Cho phép xem hoặc in báo cáo

Sửa mẫu

Cho phép sửa mẫu báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image177 ở ổ Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in. NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn nút chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: Khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image177 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Để xem hoặc in nhiều báo cáo lần lượt từng Nguồn, Chương, Khoản, NSD tích chọn Tất cả. Khi muốn xem hoặc in một báo cáo tổng hợp cho tất cả Nguồn, Chương, Khoản thì NSD tích chọn Tổng hợp. NSD tích chọn Tùy chọn khi muốn xem hoặc in báo cáo theo một Nguồn, Chương, Khoản cụ thể bằng cách nhấn nút  ở các ô tương ứng.

-       Trong trường hợp đơn vị được giao dự toán cho nhiều Nguồn, Chương, Khoản nhưng khi rút dự toán lại rút theo nhiều Nguồn, Chương, Khoản, dẫn tới số liệu còn lại tại Kho bạc sẽ bị âm.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

Đối với mẫu Quyết định 19 thì ô Mẫu tự chủ mới sáng để NSD tích chọn trong trường hợp đơn vị được giao dự toán cho nhiều Nguồn, Chương, Khoản nhưng rút dự toán theo nhiều Nguồn, Chương, Khoản khác. Vì vậy nếu NSD chọn in các mẫu đặc thù khác thì ô Mẫu tự chủ sẽ bị ẩn.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC