Vật tư

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Vật tư

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép NSD thiết lập và quản lý các vật tư sử dụng trong đơn vị.

Cách thao tác

-       Vào menu Danh mục\Vật tư, xuất hiện màn hình Vật tư gồm 03 phần:

      Cây Tên Loại vật tư: Hiển thị tất cả các loại vật tư trong hệ thống theo hình cây.

      Màn hình danh sách: Danh sách các vật tư với các thông tin như Mã Vật tư, Tên Vật tư, Tên loại vật tư và Số lượng tồn.

      Các thông tin liên quan: Thông tin chi tiết về vật tư được chọn ở màn hình chính, bao gồm Thông tin chung và Chứng từ.

image272

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC