Đóng DLKT

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp >

Đóng DLKT

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Đóng dữ liệu kế toán đang làm việc. Thao tác này chỉ thực hiện khi muốn kết thúc làm việc với dữ liệu kế toán đang dùng để mở dữ liệu kế toán khác.

Cách thao tác

-       Vào menu Tệp\Đóng dữ liệu kế toán.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC