Nhóm mục chi

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách >

Nhóm mục chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép NSD thiết lập danh sách các nhóm mục để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

Cách thao tác

-       Vào menu Danh mục\Mục lục ngân sách\Nhóm mục chi, xuất hiện màn hình Nhóm mục chi gồm 02 cột sau:

      Mã nhóm mục chi: Mã số của nhóm mục.

      Tên nhóm mục chi: Nội dung của nhóm mục.

image252

Tại màn hình Nhóm mục chi, NSD có thể thực hiện các chức năng: Sửa Nhóm mục chi, Nạp, và In.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC