Tham số in Biểu công khai việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in Biểu công khai việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Biểu công khai việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Báo cáo, NSD chọn mục Tài sản cố định\Biểu công khai việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

-       Sau khi chọn báo cáo cần xem, NSD nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image180

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Năm

Chọn năm in báo cáo

Cơ quan, đơn vị, tổ chức

Tên Cơ quan, đơn vị, tổ chức quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Phần I

Do NSD tự nhập liệu

Phần II

Do NSD tự nhập liệu

Phần III

Do NSD tự nhập liệu

Trợ giúp

Tìm đến HELP để xem hướng dẫn

Lấy dữ liệu

Nhấn nút này để phần mềm lấy được những dữ liệu đã có sẵn

Cất giữ

Lưu giữ lại dữ liệu vừa nhập liệu tại Tham số báo cáo

Xem

Cho phép xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       NSD chọn năm xem báo cáo.

8 Phần I

image181

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Năm

Chọn năm in báo cáo

Cơ quan, đơn vị, tổ chức

Tên Cơ quan, đơn vị, tổ chức quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Trụ sở làm việc và các công trình gắn liền với đất; Diện tích (m2); Hiện trạng sử dụng (diện tích m2)

Do NSD tự nhập liệu

Trợ giúp

Tìm đến HELP để xem hướng dẫn

Lấy dữ liệu

Nhấn nút này để phần mềm lấy được những dữ liệu đã có sẵn

Cất giữ

Lưu giữ lại dữ liệu vừa nhập liệu tại Tham số báo cáo

Xem

Cho phép xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       NSD nhập các thông tin chi tiết tại phần I: Trụ sở làm việc và các công trình gắn liền với đất; Diện tích đất; Diện tích xây dựng; Diện tích sàn sử dụng; Trụ sở làm việc và hoạt động sự nghiệp; Cho thuê không đúng chức năng; Cho thuê phù hợp với chức năng; Cho mượn; Làm nhà ở; Để trống; Khác.

-       Sau đó nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu giữ thông tin vừa nhập.

8 Phần II

image182

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Năm

Chọn năm in báo cáo

Cơ quan, đơn vị, tổ chức

Tên Cơ quan, đơn vị, tổ chức quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Phương tiện đi lại (Biển kiểm soát); Mục đích trang bị (đánh dấu tích); Hiện trạng sử dụng (đánh dấu tích)

Do NSD tự nhập liệu

Trợ giúp

Tìm đến HELP để xem hướng dẫn

Lấy dữ liệu

Nhấn nút này để phần mềm lấy được những dữ liệu đã có sẵn

Cất giữ

Lưu giữ lại dữ liệu vừa nhập liệu tại Tham số báo cáo

Xem

Cho phép xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       NSD đánh dấu tích sử dụng tại các thông tin: Mục đích trang bị (đánh dấu tích); Hiện trạng sử dụng (đánh dấu tích).

-       Sau đó nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu giữ thông tin vừa nhập.

8 Phần III

image183                                    

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Năm

Chọn năm in báo cáo

Cơ quan, đơn vị, tổ chức

Tên Cơ quan, đơn vị, tổ chức quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Mục đích trang bị (đánh dấu tích); Hiện trạng sử dụng tài sản (đánh dấu tích)

Do NSD đánh dấu tích

Trợ giúp

Tìm đến HELP để xem hướng dẫn

Lấy dữ liệu

Nhấn nút này để phần mềm lấy được những dữ liệu đã có sẵn

Cất giữ

Lưu giữ lại dữ liệu vừa nhập liệu tại Tham số báo cáo

Xem

Cho phép xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       NSD đánh dấu tích sử dụng tại các thông tin: Mục đích trang bị (đánh dấu tích); Hiện trạng sử dụng (đánh dấu tích).

-       Sau đó nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu giữ thông tin vừa nhập.

-       Nhấn nút <<Xem>> để xem và in Công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo dự toán.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC