Hệ thống tài khoản

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Hệ thống tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

MISA Bamboo.NET 2015 đã thiết lập sẵn hệ thống tài khoản theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tuy nhiên NSD có thể thêm mới, chỉnh sửa cho phù hợp với nhu cầu quản lý thông tin tài chính của đơn vị.

Cách thao tác

-       Vào menu Danh mục\Hệ thống tài khoản, xuất hiện màn hình Hệ thống tài khoản gồm 02 phần:

      Màn hình danh sách: Danh sách các tài khoản với các thông tin như Số tài khoản, Tên tài khoản, Nhóm tài khoản và Tính chất.

      Các thông tin liên quan: Thông tin chi tiết về tài khoản được chọn ở màn hình chính.

image228

Tại màn hình Hệ thống tài khoản, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm mới Tài khoản, Sửa Tài khoản, Xoá Tài khoản, Chuyển tài khoản hạch toán, Mở rộng, Thu gọn, Nạp, và In. DanhmucHTTKIn

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC