Quỹ tiền

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Quỹ tiền

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

MISA Bamboo.NET 2015 cho phép NSD thiết lập sẵn các quỹ tiền tại đơn vị để theo dõi chi tiết số dư, số phát sinh và in các sổ sách, báo cáo có liên quan đến tiền chi tiết theo từng quỹ. NSD hoàn toàn có thể thêm mới, sửa đổi các loại quỹ tiền đó sao cho phù hợp với công việc hạch toán của đơn vị.

Cách thao tác

-       Vào menu Danh mục\Quỹ tiền, xuất hiện màn hình Quỹ tiền gồm 02 cột sau:

      Tên quỹ: Tên các quỹ tiền của xã.

      Diễn giải: Thông tin chi tiết về các quỹ tiền của xã.

image317

Tại màn hình Quỹ tiền, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm mới Quỹ tiền, Sửa Quỹ tiền, Xoá Quỹ tiền, Nạp, và In.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC