Tham số in Dự toán (hoặc quyết toán) thu ngân sách xã, phường, thị trấn; Dự toán (hoặc quyết toán) chi ngân sách xã, phường, thị trấn

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in Dự toán (hoặc quyết toán) thu ngân sách xã, phường, thị trấn; Dự toán (hoặc quyết toán) chi ngân sách xã, phường, thị trấn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Dự toán (hoặc quyết toán) thu ngân sách xã, phường, thị trấn; Dự toán (hoặc quyết toán) chi ngân sách xã, phường, thị trấn.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Báo cáo, NSD chọn mục Báo cáo tài chính\Dự toán (hoặc quyết toán) thu ngân sách xã, phường, thị trấn hoặc Dự toán (hoặc quyết toán) chi ngân sách xã, phường, thị trấn.

-       Sau khi chọn báo cáo cần xem, NSD nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image149

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cần xem. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời,…

Từ

Xem báo cáo từ ngày

Đến

Xem báo cáo đến ngày

Quyết định số

Nhập số quyết định hiển thị trên báo cáo

QĐ-UB ngày

Nhập ngày quyết định hiển thị trên báo cáo

Dự toán

Cho phép hiển thị số liệu theo dự toán đầu năm

Quyết toán

Cho phép hiển thị số liệu quyết toán chi

Trợ giúp

Tìm đến HELP để xem hướng dẫn

Đồng ý

Đồng ý xem hoặc in báo cáo với các tham số đã chọn

ĐCKP chi

Cho phép điều chỉnh kinh phí chi

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image139 ở ổ Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in. NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn nút chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: Khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image139 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Lựa chọn cách lấy số liệu:

+       Dự toán: phần mềm sẽ lấy số liệu Dự toán đầu năm đã nhập theo các chỉ tiêu kinh tế.

+       Quyết toán: phần mềm sẽ lấy số liệu Quyết toán (các chứng từ PSNO 8142) trong năm theo các chỉ tiêu kinh tế.

-       Mẫu dự toán: chọn mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế cần in.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để in hoặc xem báo cáo với các thông tin đã thiết lập

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC