Mở dữ liệu kế toán

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm >

Mở dữ liệu kế toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép mở dữ liệu kế toán cần thao tác để nhập các số liệu kế toán phát sinh trong năm hạch toán.

Cách thao tác

-       Vào menu Tệp\Mở dữ liệu kế toán, xuất hiện hộp hội thoại sau:

image58

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tên đăng nhập

Tên dùng để mở Dữ liệu kế toán (Mặc định ban đầu là ADMIN)

Mật khẩu

Mật khẩu dùng để mở Dữ liệu kế toán (Mặc định ban đầu là bỏ trống)

Tự động đăng nhập

Tuỳ chọn cho phép tự động mở Dữ liệu kế toán mỗi khi khởi động MISA Bamboo.NET 2015

Đồng ý

Thực hiện mở Dữ liệu kế toán với các thông tin vừa khai báo

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại, không mở Dữ liệu kế toán

Đường dẫn

Hiển thị hoặc ẩn đi thông tin đường dẫn tới vị trí lưu tệp Dữ liệu kế toán

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để mở Dữ liệu kế toán vừa tạo.

Hộp hội thoại Mở dữ liệu kế toán sẽ tự động xuất hiện sau khi NSD tạo DLKT thành công.

NSD có thể nhìn thấy tên của DLKT đang được mở tại thanh tiêu đề của hộp hội thoại này.

Nếu muốn mở DLKT khác, nhấn nút <<Đường dẫn>> rồi kích chuột vào biểu tượng image59 để chọn tệp DLKT cần mở.

Nếu muốn hệ thống tự động mở DLKT ở những lần khởi động chương trình tiếp theo, tích chọn vào ô Tự động đăng nhập.

Sau khi NSD mở DLKT, màn hình Bàn làm việc sẽ xuất hiện cho phép NSD bắt đầu làm việc với DLKT của đơn vị.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC