Tham số in Biên bản kiểm kê TSCĐ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in Biên bản kiểm kê TSCĐ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Biên bản kiểm kê TSCĐ.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Báo cáo, NSD chọn mục Tài sản cố định\Biên bản kiểm kê TSCĐ.

-       Sau khi chọn báo cáo cần xem, NSD nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image178

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Thời điểm kiểm kê

Cho phép nhập thời điểm lập biên bản kiểm kê

Ban kiểm kê gồm

Cho phép nhập Trưởng ban, các ủy viên của ban kiểm kê

Tên tài sản cố định, Mã số TSCĐ, Phòng ban sử dụng, Theo sổ kế toán, Theo kiểm kê, Chênh lệch, Ghi chú

Chương trình tự động lấy số liệu, tuy nhiên, người sử dụng có thể chỉnh sửa lại các thông tin này

Trợ giúp

Tìm đến HELP để xem hướng dẫn

Cất

Cất giữ thông tin vừa nhập

Đồng ý

Cho phép xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       NSD nhập thời điểm kiểm kê của biên bản kiểm kê tài sản cố định.

-       Sau đó nhấn nút <<Lấy số liệu>>, chương trình tự động lấy số liệu về Số lượng, Nguyên giá, Giá trị còn lại theo các cột tương ứng trong biên bản. Tuy nhiên, NSD có thể thay đổi số liệu này bằng cách gõ trực tiếp vào chỉ tiêu cần sửa.

-       Sau đó nhấn nút <<Cất>> để lưu giữ thông tin vừa nhập.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để in Biên bản kiểm kê TSCĐ.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC