Thêm mới chỉ tiêu thiết lập sẵn

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Dự toán ngân sách > Dự toán thu > Danh sách mẫu dự toán thu, chi theo NDKT >

Thêm mới chỉ tiêu thiết lập sẵn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Nội dung

Cho phép thêm chỉ tiêu dự toán thu theo nội dung kinh tế đã được thiết lập sẵn.

Quy trình thực hiện

-       Tại màn hình Mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế, nhấn nút <<Thêm mới chỉ tiêu thiết lập sẵn>> trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image369

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn

Chọn chỉ tiêu thu theo nội dung kinh tế đã được thiết lập sẵn

Mã chi tiêu

Mã của chỉ tiêu thu theo nội dung kinh tế đã được thiết lập sẵn

Tên chỉ tiêu

Tên của chi tiêu thu theo nội dung kinh tế đã được thiết lập sẵn

Chọn tất/Bỏ tất

Chọn tất cả hoặc bỏ tất cả các chi tiêu thu theo nội dung kinh tế đã được thiết lập sẵn.

Đồng ý

Đồng ý thiết lập chỉ tiêu mới theo chỉ tiêu đã được thiết lập sẵn

Hủy bỏ

Hủy bỏ việc thiết lập chỉ tiêu theo chỉ tiêu đã được thiết lập sẵn

-       Tích chọn các chỉ tiêu cần thiết lập.

-       Sau đó nhấn nút <<Đồng ý>> để thiết lập chỉ tiêu vừa chọn.

 

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC