Thiết lập máy in

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp >

Thiết lập máy in

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép thiết lập máy in để in các chứng từ, sổ sách, báo cáo.

Cách thao tác

-       Vào menu Tệp\Thiết lập máy in, xuất hiện cửa sổ sau sau:

image134

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Name

Chọn tên máy in.

Properties

Thiết lập các tùy chọn mở rộng khác tùy theo từng máy in.

OK

Chấp nhận các thiết lập trên cho máy in.

Cancel

Thoát khỏi hộp hội thoại thiết lập máy in và hủy bỏ các lựa chọn trước đó.

-       Thiết lập các thông tin máy in.

-       Nhấn nút <<OK>>.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC